نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/dey-1397/ois-iran-8195-poshtibani-az-Jebheyemelliiran.html

  

 

بیانیه پشتیبانی شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور از جبهه ملی ایران  [*] ـ

 

شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور پشتیبانی اکید خود را از جبهه ملی ایران، شورای مرکزی و بویژه رئیس منتخب آن اعلام میدارد

ما اخیرا در پیامی انتخاب ریاست شورای مرکزی جبهه ملی ایران، معاونین آن، هیئت رهبری و هیئت اجرایی را که تا کنون به علت فشار دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی به تعویق افتاده بود به جبهه ملی ایران شادباش گفتیم. در آنجا ذکر شده بود که این امر نه تنها در میان اعضا سازمانهای جبهه ملی در خارج از کشور بلکه همچنین درمیان بسیاری از سازمانهای طرفدار دموکراسی و جمهوریخواه انعکاسی بسیار مثبت داشت.

چند روزی پس از انتخابات مزبور برخی از افراد این سازمان هر یک به نوعی با مصاحبه ها و سخنرانیها کوشش نمودند انشعاب خود از جبهه ملی ایران را توجیه نمایند. علیرغم همه پرحرفیها از جانب این عده هنوز علت اقدام آنها برای ما روشن نشده است. این انشعاب بویژه در این شرائط که مردم ایران در صدد یافتن جانشینی برای جمهوری اسلامی میباشند، جامعه در چند قدمی انفجاری عظیم قرار دارد و روزی نیست که ابراز مخالفت و اعتصابها علیه حکومت فاسد، جنایتکار، ناتوان و ضد مردمی جمهوری اسلامی گسترش نیابد، نتیجه ای جز دامن زدن به تشویش و نگرانی عمومی و خشنودی حکومت وامانده جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

بر این اساس ما اعضاء شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور اعلام میداریم:

هرگونه انشعاب و ایجاد تفرقه در بین گروههای سیاسیِ مخالفِ حکومت، در ایجاد همبستگی بین مردم و نیروهای جامعه مدنی ایجاد اخلال میکند و به اتحاد عمل بین سازمانهای دموکرات، جمهوریخواه و چپ صدمه میزند. بر این اساس ما این انشعاب را محکوم میکنیم.

شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور پشتیبانی کامل خود را از جبهه ملی ایران و کلیه ارگانهای انتخاب شده آن اعلام میدارد. ما معتقدیم که جبهه ملی ایران در شرائط کنونی به ویژه تحت رهبری شورای مرکزی و رئیس مدبر و قابل آن آقای دکتر حسین موسویان علاوه بر حمایت سیاسی از جنبش مردم، قادر خواهد بود قدمهای موثری در جهت ایجاد یک ائتلاف ملی بردارد.

اعضاء شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور:

حامد ابراهیمی، ابوتراب ابوترابی، کورش افطسی، دکتر محمد اقتداری، امیررضا امیر بختیار، حسن بیات، منوچهر تقوی بیات، مهندس ناصر دارابی، دکتر فضل اله روحانی، ناصر شاهین پر، داریوش شیروانی، حمید صدر، دکتر باقر صمصامی، مهندس کامبیز قائم مقام، دکتر محسن قائم مقام، دکتر عزیزاله کرملو، محمد کسائی زاده، مهندس بهمن مبشری، تراب مستوفی، بهجت مهرآسا، دکتر محمد علی مهرآسا، فریده مهمنش، دکتر همایون مهمنش، مهندس دارا نیرویی، حسین وصال.

 ۱۱ دیماه ۱۳۹۷ خورشیدی برابر اول ژانویه ۲۰۱۹

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۳ ژانويه ۲۰۱۹

   [*] ـ درهمین رابطه:

ــ  اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در تاریخ بیست وششم آبان ماه 1397 شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد: ـ

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8135-entekhabate_shoraye_Markaziye_Jebhemelliran.27.aban.1397.html

ــ پیام تبریک دبیرکل نهضت آزادی ایران به دکتر موسویان، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8146-payame_Tabrik_dabirkole_Nehzate_Azadi_be_dr.mousavian....html

ــ پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8149-Payame_shoraye_Aalieye_sazemanhaye_Jebhemelliran....html

 ــ پاسخ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به دبیر کل نهضت آزادی ایران

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran8157-pasokhe_Jebhemelliiran_be_Nehzateazadi....html

 

 ـ بیانیه جمعی از حامیانِ جبهه ملی ایران"

www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8163-bayaniyahe_jamie_az_hamiyane_Jebhemelliiran.html

ــ بیانیه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق

در باره انتخابات مسئولان ارکان مختلف جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8168-bayaniyahe-OIS_darbarahe_entekhabate_rahbariye_INF.pdf

ــ مطالبی در باره انتخابات مسئولان ارکان مختلف جبهه ملی ایران

 و توضیحاتی درباره انشعاب ٢ نفر از اعضای ١۵ نفره منتخبین انتخابات اخیر وموضوعسلطنت پهلوی ــ دکتر منصور بیات زاده

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8166-bayaniyahe_OIS_darbarahe_entekhabate_masoulane_INF.html

 ـ پاسخ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به پیام تبریک سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8173-pasokhe_shoraye-markazi-jehemelli-IRAN-OIS.html

ــ, پاسخ دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ــ  به شورای عالی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

http://www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8186-pasokhe.dr.Hossein-mousavian-beh-shoraye-aali....html