نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-6561-Majmuoaie_az_payamahe_tasliyat_bemonasebate_dargozashte_DR_MEHDI_MOAYEDZADEH.htm

 

مجموعه ای از پيامهای تسليت

به مناسبت درگذشت دکتر مهدی مؤيد زاده

 

 

دکترمهدی مویدزاده

عضو  شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران درگذشت

 

 

 تسلیت فعالان ملی به مناسبت درگذشت دکترمهدی مویدزاده

 عضو شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

مجلس ترحیم آن زنده نام در روزچهارشنبه هفتم اسفندماه ٩٢ ازساعت٣٠/١٨ تاساعت ٢٠ درمسجدجامع شهرک غرب واقع درمقابل مجتمع میلادنور برگزار خواهدشد.

 

 

 

پيام تسليت سازمان سوسياليست های ايران

به مناسبت درگذشت دکتر مهدی مؤیدزاده

 

 

 

تسلیت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به مناسبت درگذشت دکتر مهدی مؤیدزاده

 

 

 

اطلاعیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

بمناسبت در گذشت دکتر مهدی مؤیدزاده عضو هیئت اجرائی جبهه ملی ایران

 

 

 

پيام تسليت اديب برومند

 بمناسبت در گذشت دکتر مهدی مؤيد زاده

 

 

  

پيام تسليت حسين منتظرحقيقی

 بمناسبت در گذشت دکتر مهدی مؤيد زاده

 

 

  

پيام عده ای از فعالان سياسی

 بمناسبت در گذشت دکتر مهدی مؤيد زاده

 

 

  

پيام تسليت مهندس کورش زعيم

بمناسبت در گذشت دکتر مهدی مؤيد زاده

 

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در  اسفند ۱۳۹۲ -  فوريه ۲۰۱۴