نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-2005-payameh_tasliyate_OIS_bemonasebate_dargozashte_dr_Moayedzadeh.htm

 

پيام تسليت سازمان سوسياليست های ايران

به مناسبت درگذشت دکترمهدی مؤيد زاده

با تأسف فراوان  از درگذشت دکترمهدی مؤيد زاده، يکی از اعضای رهبری جبهه ملی ايران در تهران مطلع شديم. دکتر مهدی مؤيدزاده مبارز خستگی ناپذيری بود که بيش از شصت سال عليه استبداد و ديکتاتوری در کنار ديگر آزاديخواهان و استقلال طلبان و طرفداران عدالت اجتماعی ، بخاطر برقراری حاکميت قانون و حاکميت ملت، مبارزه نمود.

درگذشت وی ضايعۀ بزرگی برای تمام آزاديخواهان و ايران دوستان دمکرات می باشد.

سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق، فقدان آن زنده ياد را به خانواده محترم مؤيد زاده ، اعضای شورای مرکزی و هيت اجرائی جبهه ملی ايران و تمام دوستداران و طرفداران راه مصدق تسلیت می گويد .

یادش گرامی باد!

راهش ـ راه مصدق ـ پر رهرو باد.

 

از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳ فوريه ۲۰۱۴

socialistha@ois-iran.com 

www.ois-iran.com

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روزيکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳ فوريه ۲۰۱۴