نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-6563-tasliyat_bemonasebate_dargozashte_DR_MOAYESZADEH-montazerhaghighi.htm

 

باز گشت همه  بسوی اوست

 

آقای دکتر مهدی مؤید زاده در گذشت  و چه افسوس ، رادمردی  که آزادی و آزادگی را پیشه  کرد ، مصدق را بعنوان پیشوا  و راهبر آزادیخواهی  و راه او را بعنوان نقشۀ راه ،  خانۀ سیاسی او ، جبهۀ ملی ایران ، را همچون  مأمنی برای فعالیت های آزادیخواهانۀ خود و دیگر همرهانش  انتخاب کرد و تا آخرین نفسها در آنجا ماند و وظائف سازمانی خودرا ، در هر سنگری که مأموریت می یافت مانند عضویت درهیأت اجرائیه و مسؤلیت تعلیمات سازمان ، شورای مرکزی  ،  بصورت شایسته ای  بپایان می برد.. شخصیتی که تهدید های حکومتی در  دو نظام شاه و شیخ در ارادۀ آهنین او در ادامۀ راهی که انتخاب کرده بود  کوچکترین  خللی بوجود نیاورده  واستقامت او در سنگر مصدقی اش  جز یأس عمله های حکومتی  ، حاصل دیگری برای هر دو نظام  در پی نداشت .

او اکنون در میان ما نیست اما استقامت ، شجاعت ، صداقت و پایمردی اش فراموش نخواهد شد و  الگوی رهروان راه مصدق خواهد ماند

فقدان عزیز از دست رفته را به خانواده های وابسته  و خویشان  محترم آن مرحوم ، به دوستان شورای مرکزی  و هیأت اجرائیۀ  و اعضای جبهۀ ملی ایران و دیگر آزادیخواهان و پیروان راه مصدق  تسلیت می گویم .

حسین منتظر حقیقی

ششم اسفند ماه 1392

 تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز چهار شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۶ فوريه ۲۰۱۴