نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-6556-taslyate_JMI-KH-bemonasebate_dargozashte_DR_Moayedzadeh.htm

 

تسلیت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به مناسبت درگذشت دکتر مهدی مؤیدزاده

logosazemanha

mehdi moayedzadeh

با کمال تأسف خبر درگذشت دکتر مهدی مؤیدزاده، شخصیتی ممتاز در جبهه ملی ایران، در تهران بما رسید. دکتر مؤیدزاده، عضو شورای عالی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران، استاد دانشگاه و از مبارزین دیرپای نهضت ملی ایران بشمار میرفت. او حتی در دوران سخت سالهای بیماری لحظه ای دست از مبارزه نکشید و تا آخرین دم برای برقراری آزادی و دمکراسی در این سرزمین از هیچ کوششی فروگزار ننمود. دکتر مؤیدزاده مبارزه را در نوجوانی آغاز کرد و بزودی در صف اندیشمندان نهضت ملی جای گرفت. او انسانی شریف، فروتن، صمیمی، فداکار و مورد احترام و علاقه همه دوستان و یارانش بود.

ما ضایعه فقدان دکتر مؤیدزاده را به خانواده محترم مؤیدزاده، دوستان و یارانش تسلیت میگوییم و راهی که او برای استقرار آزادی و دمکراسی در ایران، یعنی راه مصدق، می پیمود، را ادامه میدهیم. در این راه سخت و طولانی خاطره او نیروبخش ما خواهد بود.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۳ اسفند ۱۳۹۲ برابر ۲۲ فوریه ۲۰۱۴


info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روزيکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳ فوريه ۲۰۱۴