نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-6564-tasliyat_bemonasebate_dargozashte_DR_MOAYESZADEH-adib_brumand.htm

 

پيام تسليت اديب برومند بمناسبت در گذشت دکتر مهدی مؤيد زاده


عرضِ تسلیت

از درگذشت اندوهبار جناب آقای مهدی مؤیّدزاده عضوِ شورای مرکزی جبهه‌ی ملّی ایران که در اوانِ جوانی به عرصه‌ی آزادی‌خواهی و ملّی‌گرایی قدم نهاده و تا آخرین لحظه‌ی حیات جزءِ هم‌اندیشگانِ پرکار و منضبط و پابرجای جبهه‌ی ملی بود بی‌نهایت متأسّفم و این رویدادِ اسفناک را به خاندانِ محترمِ وی و همسر وفرزندانش و نیز به همه‌ی کسانی که به آزادی و اعتلای ایران دلبسته‌اند تسلیت عرض می‌کنم.

ادیب برومند

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز چهار شنبه ٧ اسفند ۱۳۹۲ - ٢۶  فوريه ۲۰۱۴