نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/khordad-1397/ois-iran-7956-majmouaye_Jamal_Safari.htm

 

 

 مجموعه ای از نوشته ها کار "جمال صفری"

در سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

 

مجموعه ای از نوشته ها به قلم "جمال صفری" در باره ی :

خصوصیات اخلاقی و فضیلت های انسانی دکتر محمّد مصدّق،

 مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران و ...

 

ــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصرایران ـ  جلد هفدهم ـ جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2020/aban-1399/ois-iran-8858-Jamal_Safari-Mossadegh_Nehzate-Melli_Jelde-17.htm

ــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصرایران ـ  جلد شانزدهم ـ جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2020/tir-1399/ois-iran-8725-Jamal_Safari-Mossadegh_Nehzate_Melli_jelde-16.ht

ــ نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد ـ ابوالحسن بنی صدر ـ جمال صفری

www.ois-iran.com/2020/farwardin-1399/ois-iran-8680-Nehzat-Melli-Iran-Va-Doshmananash-Be-Ravayateh-Asnad.pdf

ــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصرایران ـ  جلد پانزدهم ـ جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2020/esfand-1398/ois-iran-8658-Jamal_Safari-Mossadegh_Nehzate_Melli_Jelde-15-.htm

ــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ جلد چهاردهم ــ کار جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8497-Jamal_Safari-Mossadegh_Nehzate_Melli_Jelde-14-.htm

ــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ جلد سیزدهم ــ کار جمال صفری

www.ois-iran.com/2019/tir-1398/ois-iran-8381-Jamal_Safari_ketabe-Mossadegh_Nehzate_Melli_jelde_13.htm

ــ محمود نریمان از نوادر تاریخ ایران از یاران دکتر مصدق ــ کار جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2019/farwardin-1398/ois-iran-8282-pishgoftare-ketabe-Mahmoud-Nariman-az-nawadere-tarikhe-IRAN.htm

ــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ جلد دوازدهم ــ کار جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8248-Jamal_Safari_ketabe-Mossadegh_Nehzate_Melli_jelde_12.htm

 ــ به مناسبت سالگرد اعدام دکتر حسین فاطمی (١٩ آبان ١٣٣٣ ) ــ کار جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8117-Salgarde_Eedame_dr_Hossein_Fatemi.html

 ــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ــ جلد یازدهم ــ   کار جمال صفری

www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8115-Jamal_Safari_ketabe-Mossadegh_Nehzate_Melli_Jelde_11.html

 ـــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ــ جلد دهم ــ   کار جمال صفری

www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7992-Jamal_Safari_ketabe-Mossadegh_Nehzate_Melli_Jelde_10.htm

ــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ جلد نهم ــ  کار جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2018/esfand-1396/ois-iran-7905-Jamal_Safari_ketabe-Mossadegh_Nehzate_Melli_Jelde_9.htm

ــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ جلد هشتم  ــ  کار جمال صفری

www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7707-Jamal_Safari_ketabe-Mossadegh_Nehzate_Melli_Jelde_8.htm

ـ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ  جلد هفتم/ کار  جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2017/mordad-1396/ois-iran-7560-Jamal_Safari_ketabe-Mossadegh_Nehzate_Melli_jelde_7.htm

ـ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ  جلد ششم/ کار  جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2017/tir -1396/ois-iran-7555-Jamal_Safari_ketabe-Mossadegh_Nehzate_Melli_jelde_6.pdf

ـ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ  جلد پنجم/ کار  جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2017/dey-1395/ois-iran-7508-Jamal_Safari_ketabe-Mossadegh_Nehzate_Melli_jelde_5.pdf

 ـ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ  جلد چهارم/ کار  جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2016/shahriwar-1395/ois-iran-7455-Jamal_Safari_ketabe_Mossadegh_Nehzate_Meli_jelde_4.htm

 ـ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ  جلد سوم/ کار  جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2016/khordad-1395/ois-iran-7421-Jamal_Safari-ketabe_Mossadegh_Nehzate_Meli_Jelde_3.htm

ـ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ـ  جلددوم / کار  جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2016/bahman-1394/ois-iran-7341-Jamal_Safari_ketab_Mossadeg-jeld_2.htm

ـ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران جلد اول / کار  جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2015/aban-1394/ois-iran-7285-Jamal_Safari-ketab_Mossadegh-jeld_1.htm

ـ خصوصیات اخلاقی و فضیلت های انسانی دکتر محمّد مصدّق ـ جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2016/esfand-1394/ois-iran-7380-Khodosiyat_Akhlaghi_dr_Mossadegh.htm

ـ کتاب الکترونیکی تحت عنوان:

مصدق و کاربرد اختیارات، رفراندوم و انحلال مجلس درپیشبرد اهداف نهضت ملی ایران: بقلم جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2015/mordad-1394/ois-iran-7171-moghadamehe_ketabe_Mossadegh...-Jamal_Safari.htm

 ــ بمناسبت شصتمين  سالگرد شهادت دکتر حسين فاطمی

اعدام  دکترحسین فاطمی خواست  انگلیس، آمریکا وشاه بود  ـ جمال صفری

www.ois-iran.com/2014/aban-1393/ois-iran-6912-jamal_safari-shastomin_salgarde_shahadat_DR_HOSSEIN_FATEMI.htm

و    

http://www.ois-iran.com/2017/aban-1396/ois-iran-6912-jamal_safari-shastomin_salgarde_shahadat_DR_HOSSEIN_FATEMI.pdf

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزجمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱ ژوين ۲۰۱۸