نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8117-Salgarde_Eedame_dr_Hossein_Fatemi.html

 

به مناسبت سالکرد اعدام دکتر حسین فاطمی (١٩ آبان ١٣٣٣ ) ــ کار جمال صفری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

درهمین رابطه

ـــ  مجموعه ای از مقالات  در باره سالگرد اعدام دکتر سيد حسين فاطمی

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3300-A-majmuahe-magalat-bemonasebate-salgarde-eedame-dr.hossin-fattem-1386.htm

ــ کتاب مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ــ جلد یازدهم ــ   کار جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8115-Jamal_Safari_Ketabe_Mossadegh_Nehzate_Melli_Jelde_11.html

ــ مجموعه ای از نوشته ها به قلم "جمال صفری" در باره ی خصوصیات اخلاقی و فضیلت های دکتر محمّد مصدّق، مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران... ـ

http://www.ois-iran.com/2018/khordad-1397/ois-iran-7956-majmouaye_Jamal_Safari.htm

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهار شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۷ نوامبر ۲۰۱۸