نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

به یاد ١٩آبان ١٣٣٣، شصت و یکمین سالگرد قتل دکتر حسین فاطمی

شهید نهضت ملی ایران

کتاب

مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران

 جلد اول - کار  جمال صفری

بطور رایگان  در دسترس عموم  قرار می گیرد .

 

برای خواندن و یا دانلود این کتاب از لینک زیر استفاه کنید

http://www.ois-iran.com/2015/aban-1394/ois-iran-7284-Jamal_Safari-ketab_Mossadegh_Nehzat_Melli-jelde_1.pdf

 

 تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز يکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۸ نوامبر ۲۰۱۵