نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز  چهار شنبه ٣٠ بهمن ماه ١٣٩٨ /  ١٩  فوریه ٢٠٢٠    

 

 درهمین رابطه:    ـ  


 ــ مجموعه ای از بیانیه ها و اعلامیه ها در باره انتخابات ٢ اسفند ماه ١٣٩٨
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

http://www.ois-iran.com/2020/bahman-1398/ois-iran-8636-majmouaie-az-bayaniyaha-dar-barahe-entekhabate-2-esfand-1398..htm

 

*********

ــ مجموعه ای از نظرات و مواضع احزاب، سازمانها و فعالين سياسی در باره انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٨٨ 

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270-majmoahe-magalat-bayaniyaha-entekhabate_riyasate_jomhori-1388.htm

ــ سازمان سوسياليست های ايران  در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شرکت نمی کند

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1102-ois-dar-entekhabate-esfande-1386-sherkat-namikonad.htm

ــ مجموعه ای از مقالات در باره انتخابات مجلس هشتم

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3137-majmoahe-entekhabat-1386.htm

ــ  مجموعه ای از مقالات در باره انتخابات

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3137-majmoahe-entekhabat-1386.htm

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ