نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو    

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

مجموعه ای از نظرات و مواضع احزاب، سازمانها و فعالين سياسی در باره

انتخابات رياست جمهوری

سال ١٣٨٨

 

****************

بخش سی ام

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_D2-bakhshe_siyom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش بيست و نهم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_C2-bakhshe_bistonohom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش بيست و هشتم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_B2-bakhshe_bistohashtom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش بيست و هفتم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_A2-bakhshe_bistohaftom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش بيست و ششم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_Z-bakhshe_bistosheshom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش بيست و پنجم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_Y-bakhshe_bistopandjom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش بيست و چهارم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_X-bakhshe_bistotchaharom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش بيست و سوم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_W-bakhshe_bistosewom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش بيست و دوم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_V-bakhshe_bistodowom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش بيست و يکم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_U-bakhshe_bistoyakom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش بيستم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_T-bakhshe_bistom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش نوزدهم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_S-bakhshe_nozdahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش هجدهم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_R-bakhshe_hejdahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش هفدهم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_Q-bakhshe_hefdahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش شانزدهم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_P-bakhshe_shanzdahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش پانزدهم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_O-bakhshe_panzdahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش چهاردهم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_N-bakhshe_tchahardahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش سيزدهم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_M-bakhshe_sizdahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش دوازدهم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_L-bakhshe_dawazdahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش يازدهم

www.ois-iran.com/ois-iran-4270_K-bakhshe_yazdahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش دهم

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270_J-bakhshe_dahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش نهم

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270_I-bakhshe_nohom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش هشتم

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270_H-bakhshe_hashtom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش هفتم

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270_G-bakhshe_haftom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش ششم

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270_F-bakhshe_sheshom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش پنجم

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270_E-bakhshe_panjom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش چهارم

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270_D-bakhshe_tchaharom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش سوم

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270_C-bakhshe_sewom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش دوم

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270_B-bakhshe_dowom_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

****************

بخش اول

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270_A-bakhshe_awale_majmouahe_entekhabat_1388.htm

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ