نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

سازمان سوسياليست های ايران

در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شرکت نمی کند،

 چونکه شورای نگهبان بنابر دستور مقام رهبری ، آيت الله سيد علی خامنه ای،

 با توسل به قانون ارتجاعی نظارت  استصوابی ،

 انتخابات يک درجه ای ، که در چنين انتخاباتی ،

رأی مردم  ايران تعيين کننده اصلی نتيجه انتخابات باشد را به

 انتخابات دو درجه ای و در واقع انتخابات فرمايشی تبديل نموده است!

برای برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک ،

 يعنی لغو قانون ارتجاعی نظارت استصوابی و

حق شرکت تمام احزاب  و سازمانهای سياسی وابسته به

 طيف های سياسی چپ و راست ، مذهبی و غير مذهبی (سکولار) ... مبارزه کنيم،

تا در نتيجه ، ملت ايران حق انتخاب بين برنامه های انتخاباتی و

نامزدهای معرفی شده  برای نمايندگی  مجلس را داشته باشد!!

اسفند ماه  ١٣٨٦   

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در اسفند ماه  ١٣٨٦ / فوریه  ٢٠٠٨

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ