نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

 

مجموعه ای ازگزارش ها و پیام های تسلیت در رابطه با

 درگذشت دکتر نورعلی تابنده (مجذوب علیشاه) ــ قطب دراویش گنابادی ــ

 

ــ درگذشت نورعلی تابنده فضای تهران را امنیتی کرد

www.ois-iran.com/2019/dey-1398/ois-iran-8547-dargozashte-Noorali-Tabandeh-fazaye-Tehran-ra-amniyatie-kard.htm

  ــ  نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی درگذشت

http://www.ois-iran.com/2019/dey-1398/ois-iran-8548-Noorali-Tabandeh-ghotbe-Darawishe-Gonnabadie-dargozasht.htm

ــ  یاد و نام دکتر نورعلی تابنده را گرامی میداریم

تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران

www.ois-iran.com/2019/dey-1398/ois-iran-8549-Yad-wa-Name-dr.Noorali-Tabandeh-ra-geramie-midarim-jebheyemelli-IRAN.htm

ـ  تسلیت هیات متولیان آرامگاه دکتر محمد مصدق به مناسب درگذشت دکتر نورعلی تابنده

www.ois-iran.com/2019/dey-1398/ois-iran-8550-tasliyate-hiaie-motavliyan-aramgahe-dr.Mossadegh-bemonasebathe....htm

  ــ  پیام آقای بنی صدر به مناسبت فوت آقای نور علی تابنده: دوستی که بر مرگ پیروز شد

www.ois-iran.com/2019/dey-1398/ois-iran-8551-payame-Banisadr-bemonasebate-dargozashte-dr.Nourali-Tabandeh.htm

   ــ پیام تسلیت نهضت آزادی ایران در پی درگذشت دکتر نورعلی تابنده

www.ois-iran.com/2019/dey-1398/ois-iran-8552-Payame.Tasliyate-Nehzate-Azadie-bemonasebate-dargozashte-dr.Tabandeh.htm

 ــ  سوگ نامه ی حزب ملت ایران

در پی درگذشت دکتر نورعلی تابنده

www.ois-iran.com/2020/dey-1398/ois-iran-8566-sugnamahe-hezbe-Mellate-Iran-bemonasebste-dargozashte-dr.Tabandeh.htm

 ــ  پیام تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق،

به مناسبت درگذشت دکترنورعلی تابنده (مجذوب علیشاه) ــ قطب دراویش گنابادی ــ

www.ois-iran.com/2019/dey-1398/ois-iran-8553-Payame-tasliyate-OIS-bemonasebate-dargozadhte-dr-Nourali-Tabendah.htm

ــ به یاد آن‌که تابنده بود! ـ عبدالعلی بازرگان

www.ois-iran.com/2020/dey-1398/ois-iran-8556-be-yade-anke-tabendeh-boud-Abdolali-Bazergan.htm

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز جمعه ۶ دی ماه ١٣٩٨ /  ٢٧ دسامبر ٢٠١٩   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ