نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ


 

یاد و نام دکتر نورعلی تابنده را گرامی میداریم

با دریغ و تاسف بسیار، جمع آزادیخواهان و استقلال طلبان و جامعه مدنی ایران یک شخصیت فرهیخته و گرانقدر دیگر را از دست داد. دکتر نورعلی تابنده از زمان نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، در جرگه پیروان مصدق و ملیون ایران قرار داشت. او پس از کودتای ننگین 28 مرداد 32 در سازمان نهضت مقاومت ملی، در مقابل کودتا جای گرفت. در سال های قبل از انقلاب 57 و همچنین در سال های پس از انقلاب همیشه در کنار مردم و ملیون بود. او چه در زمان رژیم سابق و چه در دوران پس از انقلاب وکالت زندانیان سیاسی را به صورت رایگان و بدون هیچ چشمداشت مالی پذیرفت.

ما درگذشت آقای دکتر نورعلی تابنده، این تلاشگر صدیق و رهپوی دیرین نهضت ملی ایران و راه دکتر محمد مصدق، حقوقدان عدالتخواه، وکیل حق طلب و عارف پاک سرشت را که در طول زندگانی با وجود فشارها و آزار های ناروای حاکمان و صاحبان قدرت از مسیر خویش پا واپس نکشید و سر تسلیم فرود نیاورد، همدردانه به خاندان معظم ایشان و یاران و همفکران ارجمندشان تسلیت می گوییم.

جان گوهر است و مرگ نپوشد فروغ آن      هم زان فروغ بوده دو روزی بهای تن

 ششم دی ماه 1398

 تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز جمعه ۶ دی ماه ١٣٩٨ /  ٢٧ دسامبر ٢٠١٩   

 

درهمین رابطه:   ـ 

ــ مجموعه ای ازگزارش ها و پیام تسلیت ها در رابطه با

 درگذشت دکتر نورعلی تابنده (مجذوب علیشاه) ــ قطب دراویش گنابادی ــ

www.ois-iran.com/2019/dey-1398/ois-iran-8554-majmouaie-az-Payame-tsliyatha-bemonasebate-dargozashte-dr.Nourali-Tabendah.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ