نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

متحداً در کنار مردم ایران علیه نظام آخوندی، از امین بیات

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 12 دی 1396 23:29

 در روزهای اخیر افکار عمومی جهان شاهد فریادهای رسای ساختار شکنانه، اعتراضات گسترده مردم ایران در شهرهای مختلف علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی بود، چشم مردم جهان به حرکت اعتراضی ما ایرانیان است.

این اعتراضات نشان از یک جنبش همگانی، علیه کل سیستم جمهوری اسلامی ایران میباشد که در حال شکل گیری بیشتر در سراسر ایران است، که همراه با پیام یک تحول فکری و سیاسی برای جهان میباشد، جوانان باید بدانند که صدای اعتراضشان درجهان شنیده شد. 

در ابتدا شعار های مردم بیشتر علیه گرانی، تبعیض، فساد و بی عدالتی بود، اما رفته رفته، کلیت حاکمیت را نشانه و مورد سئوال قرار داد و شعار اصلیش که همان "ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم"  بود، که بوضوح از زبان اقشار مختلف مردم شنیده شد، مردم ایران باید بدانند که حکومت نمی تواند صدای اعتراض آنها را خاموش کند، زیرا افکار عمومی جهان نظاره گر رفتار سرکوبگرانه رژیم تروریستی امنیتی ایران است.

شعار مرگ بر خامنه ای و روحانی، بر محوری بودن سایر شعار ها سنگینی خود را نشان داد، و به درستی مسببین اصلی رژیم را نشان گرفت، موفقیت در به نتیجه رساندن این راه پیمانی میلیونی باید باشد.

امروز دامنه تظاهرات، اکثریت شهرهای ایران را در بر گرفته است، شعار ها بیانگر نفرت بی حد و حساب قاطبه ی مردم ایران از روحانیت و آخوند و کل سیستم و " ولایت فقیه"، میباشد.

حمله مردم به درستی متوجه رأس حاکمیت  اسلامی، فساد گسترده، سیاست های تجاوز کارانه سپاه در منطقه، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، یا مرگ یا آزادی و ...، می باشد.

واقعیتی است که تاکنون در این تظاهرات ها در شهر های مختلف نوید رنگارنگی و متنوع بودن آن از اقشار مختلف، داده و دیده شده است، اما شعار محوری و اصلی "ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم" بوده و با پایین کشیدن عکس های خمینی، خامنه ای و آتش زدن آنها  به اوج خود رسید

همچنین  واقعیتی است که نشان بر جسته ای از حضور سازمان های سیاسی شناخته شده، چه راست و چه چپ و ترقی خواه، جدا از صفوف مردم دیده نشده است و همه داده ها حاکی از یک جنبش همگانی بر آمده از میان اقشار مختلف جامعه که به ستوه آمده از ظلم رژیم میباشند، هست. مردم ایران آگاه بر خالی بودن سرمایه های صندوق های باز نشستگی تأمین اجتماعی، بر باد رفتن ثروت های خود توسط بانک ها و عوامل رژیم  می باشند، مردم از کلیت نظام روی گردانند و بخشی از نیروهای مسلح را نیز در کنار خود دارند و پایگاه اجتماعی و توازن قوا به نفع مردم و دارای پایگاه اجتماعی مستحکم می باشند، و اجازه  سوء استفاده  و سوار شدن  نیروهای وابسته بر موج اعتراضات مردمی  را نخواهند داد و به وعده های دروغین و حمایت های قدرت های بیگانه دل نبسته اند. با این بر آوردها، آیا جنبش مترقی ایرانی توانسته از رفتار و کردار همگانی و متحد مردم ایران  علیه رژیم درس  بیآموزد و این مشوقی باشد برای سر و سامان دادن به وضع موجود، تا در این برهه برای استمرار ادامه مبارزه جهت رسیدن به  آزادی- استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور، متحداً در حمایت از مردم کاری انجام دهد. 

مبارزات حق طلبانه مردم ایران، محصول سیاست سرکوب، دیکتاتوری و استبداد نزدیک به چهل سال حاکمیت ارتجاعی مذهبی، محصول چپاول ثروت مردم، به هدر دادن دست رنج میلیون ها انسان زحمتکش  استثمار شده ایرانی، محصول پیاده کردن سیاست های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول، علیه مردم ایران بوده است که انعکاس آن در بودجه ی سال ٩٧  نیز دیده شد. 

ما دست آورد ارزشمند مبارزات مردم را ارج مینهیم و از آن قاطعانه پشتیبانی میکنیم و در کنار و در جبهه ی تغییر کل نظام  ایستاده ایم. هدف ما تغییر وضع موجود و در متحد کردن و یکپارچه شدن مبارزات سراسری مردم ایران، علیه تمامیت رژیم جمهوری اسلامی ایران است، امروز ضرورت در هم آمیزی نیروهای کارگری و دانشجویی از زنان و جوانان فرا رسیده است. ما آگاهانه از زاویه تقویت نیروهای مردمی علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و همچنین حمایت از نیروهای ضد سرمایه داری و متحدان منطقه ای آن، در کنار مردم برای آزادی مردم ایران از دست اختاپوس رژیم ملا ها تلاش میکنیم. شرکت فعال نیروهای مترقی در این اعتراضات، از وظایف  اولیه ما میباشد و حضور و نقش آفرینی نیروهای آگاه تر جامعه و در سارماندهی که متکی بر مطالبات پایه ای و پیوند همگانی باشد، مصمم تر از همیشه هستیم. نقشی که تحقق آن بدون پیوند زدن جنبش اعتراضی مردم با مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیر ممکن است به پیروزی برسد، بدون اینکه زیر ساختار مبارزه و چشم انداز آینده برای عموم روشن باشد خطر به بیراهه رفتن دوباره این جنبش عمومی  را در بر خواهد داشت.

باید آگاهانه دامن به شکاف روز افزون بیشتر در درون حاکمیت ارتجاع زد و به اتحاد و یکپارچگی  نیروهای مترقی و مردمی دامن زد، زیرا باند های مختلف درون حاکمیت به خوبی متوجه پایان یافتن تاریخ مصرفشان شده اند و بهمین دلیل تلاش های مذبوهانه ای برای ایجاد وحشت عمومی انجام می دهند، برای خنثی کردن اهداف شوم آنها باید متحداً حرکت کنیم.  

حکومت جمهوری اسلامی باید بر چیده شود، خواست اصلی در این حرکت عمومی مردم است، فعالان، جریانات و سازمان های آزادیخواه، دمکرات و چپ در سطح امکان در این کارزار عمومی شرکت داشته در یک همگامی  هدفمند سیاسی مردم را یاری می دهند. و آنچه که در این مقطع اهمیت حیاتی دارد، وجود یک تحلیل واقعگرایانه از مجموعه مطالبات و اهداف مترقی مردم است، و میانگین مطالبات اجتماعی و جهت اصلی سیاسی در این حرکت عمومی را میتوان نفع کلیت نظام موجود و استقرار نظامی جمهوری و مبتی بر آزادی های دمکراتیک و عدالت اقتصادی را تشکیل می دهد. و امید به اینکه مردم ایران با توجه به تجربیات منفی ناشی از آسیب های اجتماعی متأثر از سلطه نظام های بسته مذهبی و مسلکی و مناسبات استثماری سرمایه داری در سطح جهان، سرنوشت جامعه را سنجیده  انتخاب کنند.

زنده باد  آزادی،                                                                                                                                 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی،   

به نقل از سایت انقلاب اسلامی

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروزچهار شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۳ ژانويه ۲۰۱۸

درهمین رابطه: 

ــ بیانیه در اعتراض به شیوه عمل در جمع آوری امضاء که در آبانماه ۱۳۹۶ تحت عنوان: نامه ی سرگشاده به ملت ایران و به همه ی نهادهای جهانیبا ۱۱۱ امضاء منتشر شد!!!، از امین بیات

http://www.ois-iran.com/2018/dey-1396/ois-iran-7755-Amin_Bayat-dar_eeteraz_be_shiwahe_aamal....htm

ــ حاکمیت ملی و مردمی؛ حق مسلم شهروندان ایران است!

http://www.ois-iran.com/2018/dey-1396/ois-iran-7756-bayaniyah_hakemiyate_melli_wa_mardomie.htm

 ـــ  مجموعه ای از اعلامیه ها،بیانیه ها ، گفتار، نوشته ها و تحلیل های سیاسی در باره تجمع های اعتراضی در دیماه سال ١٣٩۶ در بسیاری از شهرهای وطنمان ایران !       ـ

http://www.ois-iran.com/2018/dey-1396/ois-iran-7757-majmouaie_az_eelamieyaha....htm