نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

       مجموعه ای از

 اعلامیه ها،بیانیه ها ، گفتار، نوشته ها و تحلیل های سیاسی در باره تجمع های اعتراضی در دیماه سال ١٣٩۶

در بسیاری از شهرهای وطنمان ایران !

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیش بسوی هشتک لغو نظارت استصوابی- مجید هوشیار

این روز ها هشتکی را  در فضای مجازی بگردش درآورده اند که از رأی دادن به روحانی پشیمانند. ادامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا:

ضرورت حادّ اتحاد عمل آزادیخواهان برای کمک به پیروزی ملت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیانیه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در پشتیبانی از جنبش اعتراضی در ایران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنبش مردمی و مردمگرایان توخالی ـ رضا علامه زاده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ورای یک اکسیونیسم کور! ـ دکتر مصطفی قهرمانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متحداً در کنار مردم ایران علیه نظام آخوندی، از امین بیات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از طرفداران اشکنه: مگر چه گرانی بی‌مهاری رخ داده که مردم را به خیابان بکشاند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسین شریعتمداری

یک یا حیدرِ بسیج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آشوبِ گسترده  به نفعِ كيست؟ ـ محمّد حسين كريمي پور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در دی ماه ۱۳۹۶ -  ژانويه ۲۰۱۸