نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

 

چند نوشته  در رابطه با

 ديدگاه های متفاوت در درون جبهه ملی ايران

 

 

درپاسخ نامه سرگشاده

ادیب برومند ـ

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

 

 

 

نامه سرگشاده  (٣)

 گروهي از اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي ايران به

جناب آقاي عبدالعلي اديب برومند،

رياست گرامي شوراي مركزي جبهه ملي ايران

 

 

 

حفظ یکپارچگی و سلامت سازمانی

در گرو معرفی و طرد افراد خاطی است

 

دکتر پرويز داورپناه

و تکذيب نامه دونفر از اعضای مستعفی

شورايعالی جبهه ملی ايران ـ اروپا

 

 

 

موضوع "باند" ونا روائی ها به

بهترین مبارزین جبهه ملی ایران

دکتر محسن قائم مقام

 

 

 

 تاریخچه "باند" واهداف آن

جمال درودی

 

 

 

تهاجم به جبهه ملی ایران

دکترحسین موسویان

رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

 

 

 

 

مرکزیت شورائی ودموکراسی سازمانی

  خودشیفتگی و ناباوری به خردجمعی

دکتر مهدی مويد زاده

 

 

 

نامه سرگشاده (۲)

‫‫ به اعضاي محترم جبهه ملي ايران ـ رهروان راه مصدق

گروهي از اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي ايران و ...

 

 

 

مصاحبه سایت ملیون ایران با

آقای ادیب برومند

رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران

 

سوال: مسلما هر جا که کاری میشود اشکالاتی هست. شما چه اشکالاتی در روابط داخلی و کار جبهه ملی ایران می بینید؟

جبهه ملی ایران در حالی که در صحنه سیاست ایران حضور دارد ولی در حصار محدودیت به سر می برد نه دفتری دارد و نه روزنامه ای رسمی و نه باشگاهی بنابراین در شرایط موجود باید به تحکیم مواضع خود و حفظ انسجام جمعی و رعایت مقررات و مداومت در پیشبرد اهداف آزادی خواهانه و میهنی و رسیدگی به تشکیلات و توسعه ی آن و جذب جوانان و دادن تربیت سیاسی و اجتماعی به آنان بپردازد و نیز پیشنهادها و برنامه هایی برای بهتر اداره کردن کشور تدارک نماید ولی متأسفانه در اثر بی انضباطی و خودسری و خودبزرگ بینی یک عضو شورای مرکزی که سابقه طولانی در جبهه ندارد ولی با فعالیت های مصاحبه ای که در سالهای اخیر انجام داده خود را نزد بعضی از اشخاص مثبت و مفید جلوه داده است در جبهه با اقدامات و دسته بندی های خود ایجاد بحران و تنش می کند و خواسته یا ناخواسته موجب وقفه در کار پیشرفت جبهه ملی و تضییع اوقات می گردد. بدیهی است این روش نامعقول ناقض علاقه به جبهه است. من بارها از در دوستی با این عضو وارد شده او را از ادامه این روش منع کرده ام ولی فایده ای نبخشیده است. وی به طور کلی با مقررات و مواد اساسنامه و هماهنگی جمعی سازش ندارد و به دیگران به چشم کم اعتنایی می نگرد.  ادامه

 

 

 

    از آرشيو نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

اطلاعیه جبهه ملی ایران 

              به این وسیله به آگاهی هم میهنان گرامی میرساندکه جبهه ملی ایران باهیچ گروه وحزبی ائتلافی نکرده  و چنانچه اعلامیه ای دراین مورد از سوی افرادی منتشر شده باشد فاقد اعتبار است ومورد تائید جبهه ملی ایران نمی باشد .                                                                                                                                     

          رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران 

          ادیب برومند

       تهران بیست ونهم فروردینماه ١٣٨٨

 

        از آرشيو نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

چند بيانيه، اعلاميه ، اطلاعيه و نوشته

 در مخالفت با اتهامات  عده ای مغرض و دشمن نهضت ملی ايران

نسبت به رهبری جبهه ملی ايران

(ارديبهشت ۱٣٨٨ -   می ۲۰۰۹)

 

 

 

هـشـدار به جبهه ی ملی ايران

خسرو شاکری زند

و

   توضیحِ سايت "احترام آزادی"ـ