نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

مقالاتی در باره

آيت الله العظمی سيد محمدکاظم شريعتمداری

و

حزب خلق مسلمان

*****

کند وکاوی در کتاب نیمۀ پنهان، دربارۀ شریعتمداری و حزب خلق مسلما ن

در ٨ بخش

 و

منابع و شیوۀ تاریخنگاری مورخ الدوله های جمهوری اسلامی و

سخنی با آقای مهدی کروبی

در ۴ بخش

بقلم: حسين منتظرحقيقی