نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

توضيح درباره ترکیب هیأت مؤسس حزب جمهوری خلق مسلمان و

هیأت اجرائی حزب

حسين منتظر حقيقی

دربارۀ ترکیب هیأت مؤسس حزب جمهوری خلق مسلمان در بخش پنجم از نوشته هایم زیر عنوان  تحریف تاریخ ، دروغ و برچسب بجای  گفتگوی سیاسی و دیدگاهی / کند وکاوی در کتاب نیمهء پنهان، دربارهء کند وکاوی در کتاب نیمهء پنهان، دربارهء شریعتمداری و حزب خلق مسلمان، به این شرح آوردم که در مورخه  ٢٢.١٢.١٣۵٧ حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران توسط:

١ سیدغلامرضا سعیدی ٢ سید صدرالدین بلاغی ٣ امیر تیمور کلالی ۴ شهاب فردوس ۵ سید هادی خسروشاهی ۶ هاشم شبستری زاده ٧ کریم انصاری ٨ اشرف مهاجر ٩ موسی شیخ زادگان ١٠ رضا گلسرخی تأسیس گردید و اندکی نگذشت که آقایان احمد علیزاده ، حسین منتظر حقیقی و حسین بشارت به این جمع پیوستند و گروه به نام مؤ سسین حزب معروف شدند.

از میان این جمع مرحوم دکتر احمد علیزاده به عنوان دبیرکل و حسین منتظر حقیقی  مسؤل تشکیلات انتخاب شده و با همکاری آقای مهندس حسن شریعتمداری ، علیرغم آنکه  درهیچ یک از نهاد های حزبی عضویت رسمی نداشته و بیشترارتباطات ویژۀ حزب با مرحوم آیة الله شریعتمداری را عهده دار بود ، تصمیمات و سیاست های حزب را اجرائی می کردند.

ناگفته نماند که جمع اخیر(مرحوم دکتر احمد علیزاده، حسین منتظر حقیقی وآقای مهندس حسن شریعتمداری) که عنوان هیأت اجرائی حزب را داشت برای پیشبرد امور و از جمله نشریۀ حزب از افراد دیگری استفاده می نمود که ذکر نام آنان در اين نوشته فعلا" ضروری به نظر نمی رسد.

 تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در  آذر ۱۳۹۰ دسامبر ۲۰۱۱