نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2011/azar-1390/ois-iran-1165-darbarahe_tarikhtchehe_OIS.htm

 

در باره تاريخچه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق*

سازمان سوسياليست های ايران ( اُ ـ ای ـ اِس) درتاريخ  ٣٠  تير ١٣۶٣ تشکيل شد.(١) افراد تشکيل دهنده ی آن سازمان عده ای از فعالين سياسی منتسب به چپ مستقل، (٢) اکثرأ از اعضاء و فعالان قديمی جبهه ملی ايران در خارج از کشور (٣) بودند. برخی از آن افراد همچنين از فعالين، کوشندگان و کادرهای قديمی کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ( اتحاديه ملی ) ــ سازمان دانشجوئی دموکراتيک و ضدامپرياليست مخالف رژيم محمد رضاشاه پهلوی ـ  بودند؛ (۴) که همگی خود را از طرفداران راه مصدق (۵) می دانستند.  

تاکيد آن سازمان برارزش های راه مصدق، سبب شده است تا آن سازمان وابسته به طيف سوسياليست ــ سوسيال دمکرات ــ ، (۶) خود را بخشی از نيروهای مليون ( طيف مصدقی) محسوب دارد.

اهداف، خواست ها، اصول و مبانی فکری آن سازمان که شامل يک مقدمه  و ٨ بخش است، مصوبه چهارمين کنگره آن سازمان می باشد، که در تاريخ  ٢٩ اسفند ماه   ١٣٧١ در دفترچه ای انتشارخارجی پيدا کرده است.(٧) کپی آن متن در آرشيو سايت آن سازمان ( سايت  اُ ـ ای ـ اِس) در اختيار همگان قرار دارد. (٨)

آرم سازمان سوسياليستهای ايران تشکيل شده است از نقشه ايران، مزين به پرچم سه رنگ ايران و شعار آزادی، استقلال، صلح. (٩)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانويس :

 ١ ـ   تاريخچه سازمان سوسياليست های ايران ( اُ ـ ای ـ اِس)   

www.ois-iran.com/tarix/page01.html

٢ ـ   چپ مستقل

http://www.ois-iran.com/INTVW01/PAGE04/PAGE04.HTML

٣ ـ  جبهه ملی خارج از کشور

http://www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1154-dr_mansur_bayatzadeh-jebheyemelli_europa.htm

۴ ـ   کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی

 http://www.ois-iran.com/2011/mordad-1390/ois-iran-1157-jonbeshe_daneshjouie_dar_kharejekeshwar-CISNU.htm

 ـــ  و مجموعه ای از مقالات درباره  مبارزات دانشجويان ايرانی وکنفدراسيون جهانی بقلم دکتر منصور بيات زاده 

http://www.ois-iran.com/10-00-ois-iran-1155-majmuah_ie_az_maghalat_dr_mansur_bayatzadeh.htm

۵ ـ   راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/khordad-1390/ois-iran-1156-Rahe_mossadegh-dr_bayatzadeh.htm

ــ و محموعه ای از بيانيه ها و اعلاميه های سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran,com/20-ois-iran-1155-majmuah_ie_az_bayaniyaha_wa_elamiyahaye_OIS.htm

ـــ  و مجموعه ای از مقالات بقلم  دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/00-ois-iran-1155-majmuah_ie_az_maghalat_dr_mansur_bayatzadeh.htm

۶ ـ   سوسياليست مستقل و دمکرات

http://www.ois-iran.com/INTVW01/PAGE21/PAGE21.HTML

http://www.ois-iran.com/INTVW01/PAGE19/PAGE19.HTML

٧ ـ   اهداف، خواست ها، اصول و مبانی فکری سازمان سوسياليستهای ايران

www.ois-iran.com/aadaf/ahdaf.pdf 

٨ ـ   سايت سازمان سوسياليست های ايران

www.ois-iran.com

٩ ـ   آرم سازمان سوسياليستهای ايران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ـ  توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی:       ـ ـ

استفاده رسانه ای از اين متن و  همچنين استفاده از آرم سازمان در دانشنامه ها يا موارد مستند سازی خبری و/ يا تاريخی با ذکر منبع مجاز می باشد.

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در  آذر ۱۳۹۰ دسامبر ۲۰۱۱