نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

 

گزارشی از جلسه يادبود ـ  ٢٨همين سالگرد  کنفدراسيون جهانی

http://www.ois-iran.com/confedration/ois-iran-gozareschie_az_jalasehe_yadboude_28homin_salgarde_taasise_CISNU.htm

 از تاريخ ٢  تا ٦ ژانويه ١٩٨٨  ــ بقلم: دکتر منصور بيات زاده

 به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ١٣ ـ  فروردين  ١٣٦٧