نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2020/mordad-1399/ois-iran-8755-majmoiaie-az-tasliyatha-bemonasebathe-dargozashte-ferie-toloie_ghaemmagham.htm

 درهمین رابطه

اطلاعیه دکترمحسن قانم مقام به مناسبت درگذشت همسرش بانو فری طلوعی قائم مقام

با نهایت تآسف و تآثر درگذشت همسر زیبا و مهربانم، فری طلوعی قائم مقام در روز گذشته را باطلاع دوستان و آشنایان میرسانم. فری همسرم چند سالبا شهامت با سرطانی که داشت مقاومت کرد. هرچند مد تها بود که بیماری درکنترل قرار گرفته بود ولی اخیرا مجددآ شدت پیدا کرد و این بار اونتوانست بر سرطان غالب شود.

http://www.ois-iran.com/2020/mordad-1399/ois-iran-8749-ettelaieye-dr.mohsene-ghaemmagham-be-monasebate.darghozashte-hamsarash.htm


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ