نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2020/mordad-1399/ois-iran-8749-ettelaieye-dr.mohsene-ghaemmagham-be-monasebate.darghozashte-hamsarash.htm

 

ــ هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی، نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق، درگذشت بانو فری طلوعی قانم مقام،همسر دکتر محسن قائم مقام را به دوست محترممان دکتر محسن قانم مقام  و خانواده های محترم قائم مقام و طلوعی پور و دوستان آن زنده یاد تسلیت می گوید. ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درهمین رابطه

مجموعه ای از پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت بانو فری طلوعی قائم مقام

http://www.ois-iran.com/2020/mordad-1399/ois-iran-8755-majmoiaie-az-tasliyatha-bemonasebathe-dargozashte-ferie-toloie_ghaemmagham.htm

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ