نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهار شنبه ١ اسفند ماه ١٣٩٨ /  ٢٠  فوریه ٢٠٢٠    

 

  ازهمین نویسنده:    ـ 

ــ محمد جعفری: ظهور دیکتاتوری دینی، بدترین نوع دیکتاتوری بدست خمینی

http://www.ois-iran.com/2020/bahman-1398/ois-iran-8621-Mohammad._Jafarie_zohure-diktatoriye-dinie....htm

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ