تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهار شنبه ١۶ بهمن ماه ١٣٩٨ /  ۵ فوریه ٢٠٢٠   

 

درهمین رابطه: 

ــ  ویژه نامه انقلاب بهمن سال ١٣٥٧ـ  (سرنگونی رژیم محمدرضاشاه پهلوی)

این مجموعه در رابطه با ٣٠ مین سالگرد انقلاب بهمن تنظیم شده  است.

www.ois-iran.com/ois-iran-WIZAHNAMAH-22_bahmane_1357-dar_sie_sale_gabl.htm

 

از همین نویسنده:    ـ

ــ آیا کودتا راه حل رسیدن به دموکراسی است؟   ـ   محمد جعفری

http://www.ois-iran.com/2019/shahriwar-1398/ois-iran-8451-Mohammad-Jafarie-aya-kodeta-rahehalli-baraye-rasidan-be-demokrasie-ast.htm

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ