نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8232-wazire-kharejehe-USA-und....htm

 

«...ولی فقط این نیست. وقتی ایشان با افتخار در کنار مردی قرار می گیرند که خواهان حمله نظامی بوطن بوده ومی باشند و از مهندسان تحریم اقتصادی حداکثر بر وطن، آنوقت دیگر انتقاد، از ایشان، انتقاد در سطح اندیشه و نظر و فرهنگ نیست. بلکه، با اینکار و در کنار کسی که پیرو سیاستی است که کشتار ایرانیان را در بر می گیرد،، ایشان را نه فقط خائن به استقلال وطن می کند، بلکه، حداقل از منظر اخلاقی، در فقر و فشارهای روز افزونی، بخصوص بر فقیر ترین ها بخش جامعه وارد می کند، شریک جرم می کند» ــ محمود دلخواسته

*********

در باره «تقدیر وزیر خارجه آمریکا از مسیح علی‌نژاد» ــ محمود دلخواسته

وقتی خانم مسیح علی نژاد را که تازه در رابطه با تیم آقای کروبی از ایران خارج شده بود را در تلویزیون (فکر کنم صدای آمریکا بود.) دیدم که به مصاحبه گر می تاخت که چرا در تلویزیون از زنان محجبه استفاده نمی کنند، از انتقاد ایشان لذت بردم. لذت نه به این علت که به حجاب باور داشتم، که نداشتم، بلکه به این علت که وقتی بخشی از زنان ایران نه از روی اجبار استبداد حاکم، که از روی باور حجاب بر سر دارند، حداقل رعایت نرمهای دموکراتیک حکم می کند که رسانه ای که با مردم ایران رابطه دارد وظیفه دارد که منعکس کننده باور این بخش از جامعه نیز باشد.

بعد از چند سال دیدم که حجاب از سر بر کشیدند، که برایم قابل فهم بود، ولی وقتی که دیدم که برای خود داستان سازی کرده اند که از کودکی بر حجاب عصیان کرده اند. آنجا بود که متوجه شدم که ایشان نیزجای کسانی چون هرسی علی و معادلهای عربستانی و بنگلادشی ...و آن نشسته اند. یعنی خانمهایی که در درون گفتمان اوریانتالیستی عمل می کنند و در نتیجه از زاویه خود تحقیری و بر تر انگاری انسان غربی عمل می کنند. انسانهایی که در واقع روح خود را به شیطان شهرت می فروشند و حرفهایی را می زنند تا عقده خود برتر بینی غربی را ارضا می کند و اینگونه برای گوینده بیشترین امکانات رسانه ای و مالی را فراهم می کنند که برای همه اشان کرده اند. در غیر اینصورت چگونه می شود توضیح داد، زنان هموطنی که بر خلاف خانم مسیح نژاد، انسانهایی اهل اندیشه و اخلاق و علم و صادق و وطن دوستی هستند ولی هیچ امکان رسانه ای و مالی را برای ارتباط وسیع با هموطنان در اختیارشان قرار نمی گیرد و همیشه این سطحی ترین ها و ستایشگرین ها از انسان غربی هستند که بیشترین امکانات در اختیارشان قرار می گیرد.

این عکس بسیار گویایی دارد: مرد سفید پوست، زن پوست قهوه ای را زیر پر و بال خود گرفته است، تا اینگونه او را و قوم او بر آینه خود بسازد.

ولی فقط این نیست. وقتی ایشان با افتخار در کنار مردی قرار می گیرند که خواهان حمله نظامی بوطن بوده ومی باشند و از مهندسان تحریم اقتصادی حداکثر بر وطن، آنوقت دیگر انتقاد، از ایشان، انتقاد در سطح اندیشه و نظر و فرهنگ نیست. بلکه، با اینکار و در کنار کسی که پیرو سیاستی است که کشتار ایرانیان را در بر می گیرد،، ایشان را نه فقط خائن به استقلال وطن می کند، بلکه، حداقل از منظر اخلاقی، در فقر و فشارهای روز افزونی، بخصوص بر فقیر ترین ها بخش جامعه وارد می کند، شریک جرم می کند

Instagram post by Mahmood Delkhasteh • Feb 5, 2019 at 2:26pm UTC

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز  پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴ فوريه ۲۰۱۹

در همین رابطه:

ــ سرمایه ملی، قهرمان ملی، رهبری ملی، اعتماد ملی و همسازی ملی! ـــ فرهنگ قاسمی

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8233-dr.Farhang-Ghasemi-sarmayahe-melli....htm

ـ تأملی بر مواضع اتخاذ شده دربیانیه شماره ٩ «چهار سازمان و حزب جمهوریخواه»، تحت عنوان:

«ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است ـ ما مخالف آلترناتیو سازی از سوی قدرت های خارجی هستیم» ـ دکتر منصور بیات زاده!

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8221-taamoli-bar-mavazee-4-sazeman-wa-hezb.htm

  ــ رضا پهلوی، تفتیش عقاید، مک کارتیسم ، دیکتاتور سوم ـ محمود دلخواسته ـ [*] ـ

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8181-Reza-Pahlavi-taftishe-aghayed....html

 ــ مهران مصطفوی: ذلیل‌تر از رضا پهلوی ندیدم  ـ [*]

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8174-Mehran-Mostafavi-darbarahe-Reza-Pahlavi.html