نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 


گزارش تصویری هفتادمین سالگرد جبهه ملی ایران

که قرار بود ۲ آبان ماه در تالار نگاه برگزار شودِ، با ممانعت مقامات دولتی روبرو شد.   ـ

به این ترتیب مراسم در سرای ورودی این تالار برگزار شد.   ـ
 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۶ آبان ١٣٩٨ /  ٢٨  اکتبر ٢٠١٩

 

در همین رابطه

 

 ــ سخنرانی کوتاه دکتر حسین موسویان پس از جلوگیری مقامات برای برگزاری آیین هفتادمین سال جبهه ملی ایران:    ـ

مردم خود بزرگترین دموکراسی جهان را مشاده کردند!   ـ

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8489-dr.H-Mousavian-darbarahe-jologhiri-maghamate-dolatie-az-bargozarie-aaiene-70omin-sale-Jebheyemelli-IRAN.htm

ــ بخشی از سخنرانی الهه امیرانتظام در سالروز تأسیس جبهه ملی ایران در مقابل درب اصلی تالار، به‌رغم ممناعت مقامات.

سیری کوتاه درباره شکل‌گیری و تدوام جبهه ملی ایران

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8490-sokhanrani-Elahe-Amirentezam-dar-salroze-taasise-Jebhemelli-Iran.htm

ــ  مجموعه ای ازمصاحبه ها و نوشتاردکتر حسین موسویان

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8476-majmouaie-az....dr.Hossein-Mousavian.htm

ــ  مجموعه ای از بیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

 که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ