نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8148-kas_tche-midanad-Masoud_Alipour.html

 

 

 [ کس چه میداند ؟ ]

چونکه امشب خوآب بر باید مرا از خویش!

کس چه میداند که تا فردا چه آ ید پیش إ؟

روزگاری رفت و گویی انتها یی نیست إ

من چه میدانم ؛چه راهی عمر را باقیست إ

آسمانی بود و ابری بود و منهم قطره باران

در دل امواج : ناپیدا ؛ ولی پنهان إ

من که یک ذره غبار بی سر انجا مم إ

تا کجا بنشا ندم تو فان ؟  نمی دانم إ

مهر را میدا نم و اما نمی جویم إ

هست فردایی ؟ نمی دانم إ نمی گویم إ

همچو پروآنه به گرد شعله گردآ نم:

مرگ را می بینم و اما نمی دانم إ

ذره ام یا قطره ام یا پر کاهی؟ هیچ باکم نیست

ترسم از خاموشی در زیر خاکم نیست إ

چونکه امشب خوآب برباید مرا از خویش

کس چه میداند ؟ که تا فردا چه آ ید پیش إ

۲۰۱۸      مسعود علی پور.

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز   دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸

در همین رابطه:

پیر جنگلبان ـ مسعود علی پور

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8147-pire_Jangalban-Masoud_Alipour.html