نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8124-Ahmad-Shamlou--dabarahe_honare_motaahed.html

 

از شاملو درباره ی هنر متعهد

 

بنده هنر بدون تعهد را دو پول ارزش نمی گذارم.

هنرمند هميشه بر قدرت است نه با قدرت،

حالا اگر يکی می خواهد برود با قدرت باشد،

بگذار برود خودش را با بند تنبان فلان رئيس جمهور دار بزند.

اصلآ برايم مهم نيست نه زنده بودنش برايم مهم است نه مردنش.

هنر که می تواند چيز مفيدی را زيباتر عرضه کند و به آن قدرت نفوذ بيشتری بدهد بايد از خنثی بودن شرم کند.

فضيلت هنرمند است که در اين جهان بيمار به دنبال درمان باشد نه تسکين،

به دنبال تفهيم باشد نه تزئين،

طبيب غمخوار باشد نه دلقک بيعار.

 

November 30, -0001 artenexil Uncategorized

به نقل از سایت انجمن هنر درتبعید

 تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

ـــ "میرزاده عشقی

ای دوست ببین بی سر و سامانی ایران /  بدبختی ایران و پریشانی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8125-Mirzadeh_Eshghi.html

ـــ  در این بن‌بست ـ احمد شاملو   

دهانت را می‌بویند / مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8109-Ahmad_Shamlou-dar_in_bonbast.html

 ـــ محمدرضا شفیعی کدکنی؛ از چنین ملتی چگونه باید توقع حافظه تاریخی داشت؟
http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8108-Mohammad_Reza-Shafiei-Kadkani_darbarahe_Hafezahe_Tarikhie.html