نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

ويژه نامه مخصوص جنگ غزه؛ ويژه نامه مخصوص جنگ غزه؛ ويژه نامه مخصوص جنگ غزه  

درسال ١٣٨٧ / ٢٠٠٨ ـ  ٢٠٠٩  

 آدرس لینک به این صفحه

   http://www.ois-iran.com/ois-iran-4046-majmoahie_az_bayaniyaha_wa_gozareshha_wa_magalat_dar_barahe_jange_gazah.htm

 

Palestinian_Mothers

توضيح هيئت تحريريه جنبش سوسياليستی در باره مجموعه

 حمله ارتش اسرائيل به غزه

 اين مجموعه شامل بخشی  ازبيانيه ها ، مقالات ، گزارش ها و خبرها  در رابطه با  جنگ غزه و حملات هوائی، زمينی و دريائی ارتش اشغالگر اسرائيل، می باشد.

 

ما مطالب جمع آوری شده را به ٣ بخش تقسيم کرده ايم

 

بخش سوم

مقالات و نوشته های برخی از رهبران مذهبی و فعالين و کوشندگان سياسی ، فرهنگی و سنديکائی ايرانی

 

 

بخش دوم

بيانيه ها و مواضع سياسی برخی از سازمانها، احزاب و جبهه های ايرانی

 

 

 

بخش اول

گزارش هائی از خبرگزاری های ايران و جهان و سازمانهای حقوق بشری  و مواضع سياسی برخی از شخصيت های سياسی ، فرهنگی ، هنری و سنديکائی اروپائی و آمريکائی و

 

توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشر می شوند!