نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3685-tawaloli-mosadegh.htm

 

مصدق

تا به تاريخ بشر، دست امان خواهد بود
نام والای مصـدق به جهان خواهد بود
جان فدای سخنش باد که تا دامن حشر
درس بيداری ابناء زمان خواهـــد بود
مشت کوبنده، نشان داد به کوبندهء خلق
که به فرجام سخن، مشت گران خواهد بود
بانگ ناقوس وی از وحشت ايرانِ خموش
نهضتی ساخت که جوشان و دمان خواهد بود
آفرين بر تو و بر عزم تو ای پير مراد
که چراغ ره هر پير و جوان خواهد بود
دام ها بود به هر گام تو، از سُرخ و سياه
خوش سپردی رَه و اين رفته روان خواهد بود
دين فروشان و حسودان اگرت طعنه زدند
تا ابد لعنتشان وِرد زبان خواهد بود
حامی پَستِ قوام، از تو و نيروی عوام
ضربتی خورد که در گوش بدان خواهد بود
نام ايرانِ کهن زنده شد از همّتِ خلق
خُنک آن قوم کزو نام ونشان خواهد بود

فريدون تَوللّی
(تهران ۱۳۳۱)