نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

  آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

لينک به اين صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3300-majmuahe-magalat-bemonasebate-salgarde-eedame-dr.hossin-fatemi-1386.htm

مجموعه ای از مقالات  در باره

سالگرد اعدام دکتر سيد حسين فاطمی

ما از واشنگتن و لندن و مسکو نميخواهيم تصديق وطنپرستی بگيريم. ما از روز اول ميدانستيم که هروقت پای منفعت مملکت پيش بيايد که پای يک اجنبی نيز در ميان باشد، آن بيگانه خواه شمالی يا جنوبی ، يا ينگه دنيائی باشد، درصدد انتقام و مبارزه برميايد.  ــ  دکتر حسين فاطمی

 

 

خواهشمنداست برای خواندن مقالات و نوشته های این مجموعه

 از لینک زیر استفاده کنید.

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3300-A-majmuahe-magalat-bemonasebate-salgarde-eedame-dr.hossin-fattem-1386.htm