نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

       http://www.ois-iran.com/ois-iran-3246-beh-yade-dr-fatemie-monire-taha-1386.htm

 

 به یاد و در سوكِ دكتر حسین فاطمی 

منیر طه                     دکتر حسين فاطمی

 ای سرورِ آزادگان ، یادت گرامی باد

منیر طه

 وقتی كه آن ابله به اعدامِ تو فرمان داد ،

وقتی هزاران جان كنارِ جانِ تو جان داد ،

وقتی سرودِ زنده بادت بر لبت غلتید ، *

خون‌خواهیت را ای به خون آغشته ، فرمان داد

نامِ بلندت اینچنین ورد زبان‌ها شد

راه و روندت رهنمای رفتنِ ما شد

دیدی چسان در دامِ ، خود‌گسترده ، درافتاد ؟

دیدی‌كه آن بیمایة ابله چه رسوا شد ؟

امروز چون دیروز باز از هولِ جان بگریخت

امروز چون دیروز در بیگانگان آویخت

بارِ دگر این بی‌خرد با خفّت و خواری

آن آبروی رفته را بر روی نامش ریخت

آخر به دامان كه ریزم اشك این غم را

آخر كرا گویم غمِ این درد و ماتم را

آوخ كه می‌سوزد هنوز آن خانه در‌ بیداد

شادا كه رفتی و ندیدی این جهنم را

هرگز مپنداری كه یادت می‌رود از یاد

هرگز مپنداری كه خاموش است این فریاد

آزادگی با یادِ هر ‌آزاده ، می‌‌بالد

ای سرورِ آزادگان ، یادت گرامی باد

 

* پاینده ایران، زنده باد دكتر مصدق آخرین‌كلامش دركشتارگاه .

 منبع: سايت چه بايد کرد

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در آبان ١٣٨۶

درهمین رابطه

ـــ  مجموعه ای از مقالات  در باره سالگرد اعدام دکتر سيد حسين فاطمی

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3300-A-majmuahe-magalat-bemonasebate-salgarde-eedame-dr.hossin-fattem-1386.htm