نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1129-ois-dozdie_yekie_az_sefate_barjestehe_khandane_saltanatiye_pahlawie.htm

 

دزدی  يکی از صفات برجسته خاندان سلطنتی پهلوی!!

شرممان باد زپشمینه آلوده خویش      

 گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم

آن بخش از مردم ايران که با تاريخ معاصر ايران آشنائی دارند، بر اين امر آگاهند که يکی از خصوصيات برجسته پادشاهان پهلوی، دزدی و چپاول بوده، حال از طريق هر شيوه و راهی که امکان پذيربوده است!

اين خاندان سلطنتی نه تنها نامش دزديست (پهلوی نام فاميل محمود محمود بود که بزور  و تهديد تصاحب شد) ، ثروت بيکرانش دزديست، مقام سلطنتش دزديست( کودتای ١٢٩٩ و کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ) حال آقای رضا پهلوی ( که پهلویست ها پس از گذشت سی سال از انقلاب شکوهمند زنان و مردان ايران زمين و سرنگونی رژيم پدرش ، هنوز  او را وليعهد و حتی رضاشاه دوم  مینامند) بطرفدارانش اجازه میدهد که مزورانه عکس اورا   بهمراه پدر و پدربزرگش در کنار عکس ستارخان، باقرخان و دکتر محمد مصدق قرار دهند تا در افکار عمومی چنين جلوه گر شود که گويا رابطه و پيوندی تاريخی مابين اين خاندان قانون شکن، دزد و وابسته به بيگانگان با رهبران نهضت مشروطه خواهی و نهضت ملی ايران وجود داشته و  دارد، تا مگر   با سرقت وجاهت ملی ، آزاديخواهی و استقلال طلبی آن رادمردان تاريخ  ايران، برای خود وجهه ملی و آبروی سياسی  دست و پا کنند!!

سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های مصدقی

شنبه  ۲۴ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱۴ مارس ۲۰۰۹

www.ois-iran.com

socialistha@ois-iran.com