نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1127-bayaniyahe-ois-dar_eteraz_wa_mokhalefat_ba_bombarane_gazzah.htm

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در اعتراض و مخالفت با بمباران مردم بی پناه فلسطين در نوار غزه

 

سازمان سوسياليست های ايران محاصره نوار غزه توسط ارتش اشغالگر اسرائيل و بمب باران مردم فلسطين توسط هواپيماهای اسرائيلی را محکوم می کند. رفتار دولت نژاد پرست اسرائيل با فلسطينی ها در بسياری از موارد شباهت زيادی با چگونگی برخورد دولت فاشيستی هيتلر و نازی های آلمانی با يهودييان ساکن کشورهای اروپائی دارد، سياست و عملکردی که در مغايرت کامل با انسانگرائی و حقوق بشر می باشد!

ما سوسياليست های مصدقی ، اگرچه با سياست های تماميت خواهانه حماس و زير پا نهادن حقوق دمکراتيک ديگرانديشان و ديگر نيروهای سياسی فلسطينی ، ازجمله سازمان الفتح ، در نوار غزه توافق نداريم و در اين رابطه به رفتار غير دمکراتيک آن سازمان شديدأ اعتراض داريم، براين نظريم ، تا زمانيکه ارتش اشغالگر اسرائيل ، تمام سرزمين های اشغالی، از جمله مناطق اشغالی شهر بيت المقدس را تخليه ننمايد و حاضر نشود که حقوق مردم فلسطين را طبق قوانين بين المللی و قطعنامه های شورای امنيت برسميت بشناسد، اين حق مردم فلسطين ، از جمله سازمان حماس است که بمبارزه عليه اشعالگران اسرائيلی ادامه دهند!

بنظرما در اين وضع نا بسامان و جنگی حاکم بر سرزمين فلسطين ، نه تنها سياست و عملکرد توسعه طلبانه و اشغالگرانه دولت هائيکه تا کنون بر کشوراسرائيل حکومت کرده اند ــ  صرفنظر از وابستگی سازمانی و حزبی شان ــ  مقصرند، همچنين دولتهای کشورهای ايالات متحده آمريکا و برخی از کشورهای اروپائی بخاطر حمايت شان از سياست و عملکردهای اشغالگر انه دولت اسرائيل که برخلاف تمام قوانين و ضوابط بين المللی است، نقش بزرگی داشته و دارند.

دستگاه های تبليغاتی دولت اشغالگر اسرائيل و  دولت ايالات متحده آمريکا و برخی ازکشورهای اروپائی که سعی دارند، تحت عنوان اين حق دولت اسرائيل است که از جان شهروندان خود دفاع کند، نابودی مردم فلسطين توسط ارتش اسرائيل را توجيه می کنند.

اگرچه بنظر ما ، اين وظيفه تمام دولتها ، از جمله دولت اسرائيل بايد باشد که از امنيت و جان و مال شهروندانش دفاع کند ، بهيچوجه نمی توان با چنين گفتار و عملکردی مخالفت نمود، اگر دولت اسرائيل خود را مقيد به محترم شمردن تمام روابط و ضوابط بين المللی در رابطه با حقوق ملت فلسطين بداند!

اما واقعيت حاکم بر آن ديار درست برعکس تبليغات دولت نژادپرست اسرائيل و متحدين اروپائی و آمريکائيشان می باشد! با کمی دقت و بررسی مسائل و قضاوت صحيح بر پايه تمام قوانين بين المللی ، باين نتيجه می رسيم که اين سياست و عملکرد دولت  اسرائيل است که با ادامه اشغال سرزمين های فلسطين و تجاوز به حقوق مردم فلسطين و قتل عام آن ها ، سبب شده است تا جان شهروندان اسرائيلی بخطرافتد! سياست و عملکردی  که کاملا در مغايرت با قوانين بين المللی و اعلاميه جهانی حقوق بشرقرار دارد.

مگر دولت اسرائيل نبوده است که بخاطر حمايتی که  دولت آمريکا و برخی از کشورهای اروپائی  از سياست و عملکردهای اتخاذ شده آن دولت تا کنون نموده اند، حاضر نشده است کوچکترين توجه ای به قطعنامه های شورای امنيت در رابطه با محترم شمردن حقوق مردم فلسطين و تخليه سرزمين های اشغالی بنمايد؟

ما سوسياليست های ايران بر اين نظريم که ادامه اشغال سرزمين های فلسطين توسط ارتش اشغالگر اسرائيل و توسل بقهر و سرکوب و قتل عام  مردم فلسطين هرگز نخواهد توانست ، راهی صحيح برای دفاع از جان شهروندان اسرائيلی باشد؛ همانطور که با توسل به اعمال انتحاری، بعيد خواهد بود تا بتوان بين فلسطينيها و اسرائيلی ها ، يک صلح پايدار برقرار نمود!

 تخليه سرزمين های اشغالی فلسطين بر پايه قطعنامه های شورای امنيت و برسميت شناختن کشور و دولت فلسطينی ، دولتی که از طرف مردم فلسطين از طريق انتخابات آزاد و دمکراتيک  انتخاب شود، تنها راه حل اين مشکل می باشد.

به اين اميد که سياستمداران غرب بخود آيند و از حمايت سياست سرکوب ، زورگوئی و اشغالگری دولت نژادپرست اسرائيل دست بردارند و در جهت تحقق قطعنامه های شورای امنيت، بکوشند. يعنی از خواست تشکيل دولت مستقل فلسطين در سرزمين های اشغالی بدون هيچگونه اما و اگر، حمايت نمايند!

ما از خواست قطع فوری بمباران شهر ها و آتش بس بين نيروهای متخاصم،پشتيبانی می کنيم!

 

هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

پنج شنبه  ۱٢ دی ١٣٨٧  -  ١ ژانويه ۲۰۰۹

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

  :آدرس لینک به این صفحه

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1127-bayaniyahe-ois-dar_eteraz_wa_mokhalefat_ba_bombarane_gazzah.htm

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز پنج شنبه  ۱٢ دی ۱٣٨۷ -  ١ ژانويه ۲۰۰۹