نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1087-goftegoye-panjom-talash-1378.htm

 

اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور 

را بخاطر نداشتم. حال که انتشار مجدد گفتگو با نشريه تلاش (چاپ برمن) از طريق شبکه اينترنتی انجام می گيرد، ضروری دانستم تا آدرس اينترنتی آن جزوه را به متن مصاحبه اضافه کنم.

آدرس لینک به جزوه تبليغاتی ساواک در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-212-a.htm