نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1080-safahate-157-164-khaterate-ashrafe-pahlawi-.htm

 

خانم اشرف پهلوی به تماس با دونفر از عوامل اطلاعاتی کشورهای انگليس و ايالات متحده آمريکا در رابطه با ماجرای سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق در صفحات  ١٥٧  تا  ١٦٤  کتاب خاطراتش تحت عنوان 

چهره هائی در آئينه

 اشاره نموده است. او در آن کتاب با صراحت به نقش خود و سازمانهای جاسوسی بيگانگان ( سيا   و  انتليجنت سرويس ) در کودتای ٢٨ مرداد  ١٣٣٢ که پهلويست ها ، از جمله آقای داريوش همايون و متحدينشان کوشش دارند تا آنرا تحت عنوان قيام ملی به مردم ايران حقنه کنند، اقرارکرده است. ما بدون هيچگونه تفسيرو اظهار نظر در باره نظرات او، به انتشار آن صفحات، بعنوان يکی از اسناد مربوط به کودتای ٢٨ مرداد،دست می زنيم .

 

هيئت تحريريه نشريه اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران

١٦ آذر ١٣٨٦

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز جمعه ١۶ آذر ١٣٨۶ /  ٧ دسامبر ٢٠٠٧

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ