نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1074-darbarahe-dr-norizadeh-wa-ettehamate-ou-be-dr-sanjabi-1386.htm

 

در رد اتهامات و گزافه گوئيهای دکتر علی رضا نوری زاده

در باره زنده ياد دکتر کريم سنجابی

رهبر فقيد جبهه ملی ايران در دوران انقلاب بهمن ١٣٥٧

دکتر منصور بيات زاده

ما امروز در برخی از سايت های اينترنتی و برنامه های راديوئی و تلويزيونی شاهد انتشارنوشته ها و گفتاری هستيم که  متأسفانه بيانگر دو دستگی و اختلاف بين نيروهای منتسب به سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور هستند. محتوی برخی از آن نوشته ها  و گفتار چنين جلوه می دهند که اختلاف بين نيروهای منتسب به تشکيلات جبهه ملی ـ که آن اختلاف باعث وجود دو تشکيلات سياسی  جدا از هم شده است ــ ، کمتر در باره مسائل نظری و چگونگی سمت و سوی برنامه  و خط ومشی سياسی مبارزاتی آن افرد و نيروهای سياسی می باشد، بلکه بيشتر بر پايه اختلافات شخصی است که بعضی از فعالين و صاحب نظران آن سازمانها با يکديگر دارند ! من اگرچه در باره بعضی از مسائل و ارزش های مربوط به راه مصدق و چگونگی شکل تشکيلاتی جبهه با برخی از مواضع و نظرات آن نيروها اختلاف نظر دارم ، (١) ولی در اين نوشته بهيچوجه قصد موضعگيری  و اظهار نظر در باره آن مسائل را ندارم.

 باين اميد که اعضاء  و فعالين  سازمانها ی  جبهه ملی با ترتيب جلسات مشترک و بحث و گفتگو در باره مسائل مورد اختلاف خود ، مشترکأ در جهت حل اختلافات فيمابين قدم بردارند !

اما در اين ميان برخی از ايرانيان مقيم  خارج از کشور که  هيچگونه رابطه ی تشکيلاتی با تشکيلات جبهه ملی  ايران در خارج از کشور نداشته اند و در فعاليت های خود کمتر همسوئی با خط ومشی جبهه ملی ايران ، که بنا بر اظهارات فعالين آن سازمانها،  آن خط ومشی ، چيزی جز ادامه راه مصدق  نيست و  حتی در بسياری از امور، اين افراد منتقد خط و مشی و اهدافی متفاوت و متضاد از خط ومشی نيروهای مليگرا  و مصدقی را دنبال کرده اند، اخيرأ  در نوشته های اينترنتی و گفتار راديوئی و تلويزيونی خود وارد بحث و اظهار نظر در باره  اختلافات بين تشکلات جبهه ملی شده و به  آن اختلافات دامن می زنند، آنهم نه بخاطر روشن کردن جوانب سياسی اين اختلافات ــ امری که اگرچنين باشد می تواند در نهايت مثبت و حتی آموزنده هم باشد ــ  ، بلکه بخاطر ايجاد فاصله بيشتر بين آن نيروها از يکديگر و ضربه زدن به نيروهای مليگرا و مصدقی.

 برخی  از اين حضرات ، از طريق  نوشته ها  و گفتار خود  که  در ظاهر به حمايت از تشکيلات سياسی بنام   جبهه ملی ايران ـ اروپا ، آنهم در مقابله با تشکيلات ديگری بنام   جبهه ملی ايران در خارج از کشور  مطرح شده اند ، کارزار سياسی بپا کرده اند، که با قدری توجه به محتوی و گفتار اين مدافعين چند چهره ، دقيقأ روشن می گردد که  هدف  اين جماعت از بپا کردن اين همه سروصدا  وقيل و قال ،  مغشوش جلوه دادن راه مصدق و بی آبروکردن فعالين مصدقی می باشد. در واقع کوشش چنين افراد چند چهره، بوجود آوردن فضای سياسی است تا شايد از آن طريق بتوانند عناصر وابسته به نيروهای سلطنت طلب و وابسته به بيگانگان  را در يکی از اين تجمعات مصدقی ، وارد کنند  و با بيان اينکه اين دوران ، دوران گلوباليزاسيون (جهانی شدن) است، و استقلال و حاکميت ملی ( سوورنيتت)  ديگرارزشی همچون دوران مصدق  ندارد ، يکی از ارزش های محوری راه مصدق را از محتوی خالی کنند. در واقع وابستگی به بيگانگان را آنهم بنام راه مصدق به طرفداران آن راه حقنه نمايند!!

يکی از اين مبلغين چند چهره چنين تبليغاتی، فردی بنام آقای دکتر علی رضا نوری زاده می باشد. چون من (منصور بيات زاده ) و دوستان سازمانيم  آقايان مهندس اسماعيل شبان و مهندس رضا رحيم پور در افشای ماهيت افرادی همچون  آقای دکتر علی رضا نوری زاده و امثال او قبلا مطالبی را به نگارش در آورده ايم  و در آن رابطه  دست به روشنگری زده ايم، ضروری نمی بينم تا مجددأ در اين رابطه مشخص مطالبی را در باره ماهيت سياسی و اهداف اين چنين افراد چند چهره ای بنويسم. من در بخش   پانويس  اين نوشته به لينک برخی از آن نوشته ها ئی که ما سوسياليست های مصدقی در باره  هويت  و اهداف سياسی  افرادی همچون آقای دکتر علی رضا نوری زاده  به نگارش در آورده ايم ، که کپی آن نوشته ها در آرشيو سايت اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران ( سوسياليست های مصدقی ) موجود هستند ،اشاره میکنم (٢).  

من در اين نوشته   فقط  به رئوس برخی از مطالب مطرح شده از سوی آقای دکتر علی رضا نوری زاده که  در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری ، در روز ٢ نوامبر ٢٠٠٧  اجرا شده است ، که نه تنها در آن گفتار خط بطلان بر انقلاب شکوهمند  بهمن ١٣٥٧  مردم ايران کشيده  است، آنهم بدون  کوچکترين توجهی به مبارزاتی که از فردای  کودتای سازمانهای جاسوسی سيا و اينتليجنس سرويس در  ٢٨مرداد ١٣٣٢ در داخل و خارج از کشور  از سوی جناحهای مختلف اپوزيسيون ،از جمله جبهه ملی ايران ، عليه رژيم محمد رضا شاه پهلوی وابسته به امپرياليسم  انجام گرفته بود اشاره ای گردد ، با پرروئی و وقاحت خاص خود، از آن دورانی که زنده ياد دکتر کريم سنجابی رهبری جبهه ملی ايران را بعهده داشته ، بعنوان دوران سياه رهبری آقای سنجابی  در تشکيلات جبهه ملی  ايران ياد نموده است و بچگونگی ماجرای ملاقاتش با دکتر سنجابی در روی پله های  کاخ نخست وزيری و سئوالی که در  اعتراض به قبول پست وزارت امورخارجه از آن مرحوم در دولت مرحوم مهندس مهدی بازرگان داشت ، اشاره نموده است. و در آن گفتار همچنين ازدوران احتمالی  پادشاهی پسر محمد رضا شاه پهلوی صحبت نموده و مدعی شده است که  اگر رژيم محمد رضا شاه سرنگون نمی شد ، حتمأ در دوران پادشاهی پسرش ـ  آقای رضا پهلوی ـ آزادی بر ايران حاکم می گرديد و همچنين به  دفاع از سياست پرزيدنت بوش و حزب جمهوريخواه در رابطه پرزيدنت مشرف  و وضع حاکم بر پاکستان پرداخته  و حملاتی را نثار حزب دمکرات و افرادی همچون پرزيدنت کارتر نموده است. مطالب و مسائلی که  همچنين موضوع بحث من در اين نوشته نيستند (٣) .    

در رابطه با  زمانيکه مرحوم دکتر کريم سنجابی رهبری جبهه ملی ايران را بعهده داشته و همچنين پس از پيروزی انقلاب، بمدت ٢٧ روز وزير امور خارجه در کابينه مرحوم مهندس بازرگان بوده، آقای دکتر نوری زاده از آن  دوران بعنوان دوران سياه جبهه ملی ايران صحبت نموده است  و در واقع  مواضع سياسی اتخاذ شده از سوی دکتر سنجابی ، شديدأ مورد اعتراض آقای دکتر علی رضا نوری زاده که خود را تحليلگر امور سياسی فرض می کند می باشد. برای من (منصور بيات زاده ) در رابطه با آن حکم صادر شده از سوی آقای دکتر نوری زاده عليه دکتر سنجابی رهبرفقيد جبهه ملی ايران ، اين سئوال مطرح است که چرا  و بچه دليلی اين جناب تحليلگر، خود دو ماه پس از استعفای دکتر سنجابی از پست وزارت امورخارجه  و اصولا کناره گيری او از هيئت حاکمه و فاصله گرفتن از سياست مورد نظر آيت الله خمينی ، نوشته ای بعنوان امام، نسل ما در شکست سلطنت ظلم، گوش به فرمان تو بود   به نگارش در آورده و در آن نوشته  از آيت الله خمينی  بعنوان رهبر بزرگوار من صحبت نموده است؟ (٤)

حال ببينيم  که اين تحليلگر  پرمدعا، فردی که بجای تحليل و ذکر واقعيات حاکم بر وطنمان ايران در مقطع تاريخی که انقلاب بهمن  ١٣٥٧  بوقوع پيوست، خود در آن مقطه تاريخی در رابطه با چه مسائلی قلم می زده است و مسايل سياسی آن زمان را بچه نحوی  تحليل می کرده است که حال بخود اجازه می دهد از دوران سياه جبهه ملی ايران در دوران رهبری زنده ياد دکتر کريم سنجابی سخن گويد و بطور ناجوانمردانه به دکتر سنجابی  پرخاش کند!

برای اينکه ببينيم آقای دکتر علی رضا نوری زاده  اصولا در باره   انقلاب بهمن ١٣٥٧ و رهبر  انقلاب ، آيت الله خمينی ، چگونه  موضعی در اوائل انقلاب داشته است؟ در زير به نقل يکی از نوشته های آن باصطلاح تحليلگر امور سياسی، آنهم نوشته ای که دو ماه بعد از استعفای دکتر کريم سنجابی  از  وزارت و اصولا کناره گيری از هيئت حاکمه، به نگارش درآورده است می پردازم. آقای دکتر نوری زاده در سوم ارديبهشت  ماه  ١٣٥٨ در مجله اميد ايران نوشته اند: 

گمان دارم، مطالب مطرح شده از سوی آقای دکتر علی رضا نوری زاده در سوم ارديبهشت ماه ١٣٥٨ در باره انقلاب ١٣٥٧ و رهبر انقلاب ، آيت الله خمينی ، آنقدر گويا و رسا می باشد که با توجه به محتوی آن نوشته ( امام، نسل ما در شکست سلطنت ظلم، گوش به فرمان تو بود ) بطور قاطع می توان بيان داشت که اين جناب باصطلاح تحليلگرامور سياسی ، اصولا اين صلاحيت را ندارد که در باره دکتر سنجابی رهبر فقيد جبهه ملی ايران به قضاوت بپردازد و يا به  آن زنده ياد پرخاش نمايد!!

اين سئوال در مقابل نيروهائی که خود را ادامه دهنده راه مصدق می دانند، قرار دارد که آيا بايد برای اظهارات و ادعا های پوچ آقای دکتر علی رضا نوری زاده و امثال او پشيزی ارزش قائل شد و پيام همبستگی چنين افرادی را پذيرفت؟!

دکتر منصور بيات زاده

دوشنبه  ٢٨  آبان ١٣٨۶ -  ۱۹ نوامبر ۲۰۰۷

dr.bayatzadeh@ois-iran.com

www.ois-iran.com

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانويس:

١ ـ  در باره جبهه جمهوريخواهان ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران

www.ois-iran.com/pdf131.pdf

٢ـ پوزش روشنفکران از محمد رضاشاه پهلوی؟

بقلم دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران

www.ois-iran.com/pdf120.pdf

ـــ  رؤيای سلطنت و غوغای سلطنت طلبان،

يادداشت هائی پيرامون ميثاق آقای رضا پهلوی و نوشته های آقايان باقر پرهام، محسن کردی، محمد رضا امين و دکتر علی رضا نوری زاده ـ   بقلم مهندس اسماعيل شبان  ـ در سه بخش ـ 

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران.

بخش اول

www.ois-iran.com/pdf122.pdf

بخش دوم

www.ois-iran.com/pdf123.pdf

بخش سوم

www.ois-iran.com/pdf124.pdf

ـــ  ما از تهديد و توطئه هراسی نداريم و با صدای بلند می گوئيم

ما " مصدقی هستيم " ،  زنده باد " راه مصدق "

و با افراد و نيروهای کاذب مصدقی هيچگونه همسوئی و همگرادی نداريم!!

بقلم مهندس رضا رحيم پور ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران. 

www.ois-iran.com/198.pdf

٣ ـ پنجره ای رو به خانه پدری ـ دکتر علی رضا نوری زاده ـ به نقل از سايت نوری زاده

http://www.nourizadeh.com/archives/003312.php

٤ ـ عليرضا نوری زاده ، مجله اميد ايران شماره ١٢ دوشنبه ٣  ارديبهشت  ١٣٥٨ .

ـــ  و

http://1400years.org/Nourizadeh1.asp

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز٢٨ آبان ١٣٨۶ ـ ١٩ نوامبر ٢٠٠٧

 

درهمین رابطه

ــ ویژه نامه ــ سرنگونی رژيم محمد رضاشاه پهلوی و  پيروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧

http://www.ois-iran.com/ois-iran-WIZAHNAMAH-22_bahmane_1357-dar_sie_sale_gabl.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ