نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این نوشته در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1049-payame_confedration_be_dr_mossadegh.htm

 

 

متن پيامهای کنگره های کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ــ  ( پاريس، لوزان، لندن، کلن، اشتوتگارت)  ــ    به دکتر مصدق . کنگره فرانکفورت تصويب می کند که کوشش برای آزادی دکتر محمد مصدق پيشوا و مظهر نهضت ملی ايران در رأس کاردفاعی قرارگيرد. تراکت کنفدراسيون در  سوگ مصدق بزرگ. قطعنامه درباره مرحوم دکتر مصدق 

 

متن پيام اولين کنگره کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی

 به دکترمصدق

 (کنگره پاريس،  ١١ تا ١۵ دی ١٣۴٠ / ١ تا ۵ ژانويه ١٩٦٢ )

سردار پير ، سر از زانوی انديشه بردار و خروش فرزندانت را بشنو که با سينه هائی مالامال از اميد بفردای پيروزی نام تو را ميبرند. ای دهقان سالخورده تاريخ ما. کاش می توانستی ديوارهای قلعه ای را که در آن بزنجيرت کشيده اند بشکافی و بيرون آيی تا بچشم خويش ببينی از بذری که در مزرعه انديشه ها کاشته ای نسلی روييده است که جز به جهاد نمی انديشد و جزء براه تو گام نمی گذارد. وتو آنگاه ميديدی نهضتی را که تو رهبری کردی و او ترا پرورش داد امروز دارای فرهنگی غنی است. فرهنگی که صفحاتش با خون نگاشته شده است و داستانش داستان شکنجه ها، زندانها، اسارت ها و محروميت هاست. امروز نسلی که پس از هشت سال پيکارش ولوله در جهان انداخته  از اين فرهنگ الهام ميگيرد. ما نيز هزاران فرسنگ دور از ديار عزيز و ياران دلير خويش راه مقدس همين نسل را دنبال می کنيم و بی آنکه لحظه ای بمنافع خويش و حتی به حيات خويش بيانديشيم دست اندر کار نبرد با پليدی و تاريکی هستيم و امروز در برابر همان دشمنانی که از چپ و راست بر تو می تاختند ايستاده ايم و می خواهيم در کوشش ملت خود بسوی روشنائی سهم شايسته خويش را داشته باشيم. نام تو امروز نه تنها فضای وطن ما را گرم می دارد بلکه انسانهای بيگانه ای را که امروز ما در زير آن بسر ميبريم با روح و دل ما آشنا ساخته است. زيرا هر کجا که می گذريم سخن از تو است و پيکار مقدس تو. ما به تو اعلام می کنيم که براهی که رفته ای وفاداريم. نام تو محک آزادی و شرف ماست و شيرازه اتحاد و پيوند ما. ما به تو اعلام می کنيم که دوش بدوش ياران تو می جنگيم و از شکنجه و کشتار خصم نمی هراسيم.

ما به تو اعلام می کنيم بنائی را که پی ريخته ای می سازيم. جهادی را که آغاز کرده ای بپايان می بريم و ديوارهای استبدادی را که شکافتی فرو می ريزيم. ما به تو اعلام می کنيم که همگام با ملت خويش  بپا خاسته ايم تا شب سياه  ملک خويش را به صبح کشانيم. استعماری را که تو مجروح کردی بميرانيم و در راه تو و در پی تو شرف و آزادی ملت خويش را از چنگال دژخيمان مردم خوار و غلامان جانثار رهائی بخشيم و زنجيرهای گران را از پای تاريخ وطن خود برداريم

درودهای گرم و آتشين فرزندان وفادار خويش را بپذير.

منبع: سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1045.htm

 

پيام دومين کنگره کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی به

دکتر محمد مصدق

 (کنگره لوزان،  ١٠ تا ١۵ دی ١٣۴١ / ٣١ دسامبر ١٩٦٢ تا ۵ ژانويه ١٩٦٣)

ما اين پيام را با يک پيمان آغاز ميکنيم:

پيمان سربازانی گمنام و مصمم با فرمانده دلير خويش،

پيمان کسانی که امروز بکار گسستن زنجير بر نشسته اند با قهرمان بزرگی که در زنجير است.

پيمان نسلی که برای آزادی نبرد می کند با پرچمداری که اين نبرد خدائی را در وطن اسير ما آغاز کرده است.

ای زندانی بزرگ ،

موجهايی که از عشق استقلال و رهائی در چهره اين کنگره مييابيم مانده از کشمکش طوفانی است که تو برانگيختی و شعله هائی که امروز دلهای ما را در جهاد گرم ميدارد زبانه های آتشی است که تو بر افروختی.

نسلی که امروز تصميم گرفته است که کاخ ننگين ستم  را در وطن خويش فروکوبد و خيمه تيره استعمار را فرود آورد، تاريخ خويش را بنام تو آغاز می کند.

در شب زمستان زده ميهن ما آهنگ گرم و مقدس تو گرچه ديری است خاموش مانده است به رگهای مرده آزادگان خون گرم زندگی ميبخشد و همچون سرودی جاويدان دنيای خواب رفته ما را به بيداری ميخواند.

ما در اين لحظه پيوند ابدی خويش را با تو تجديد ميکنيم و يکبار ديگر اعلام مي کنيم که براهی که رفته ای وفا داريم. نام تو محک آزادی و شرف ماست و شيرازه اتحاد و پيوند ما. ما بتو اعلام ميکنيم که دوش بدوش ياران تو ميجنگيم و از شکنجه و کشتار خصم نمی هراسيم.

ما بتو اعلام ميکنيم که بنائی را که پی ريختی می سازيم، جهادی را که آغاز کردی بپايان می بريم و ديوارهای استبداد را که شکافتی فرو ميريزيم.

ما بتو اعلام ميکنيم  که همگام با ملت خويش بپا خاسته ايم تا در راه تو در پی شرف و آزادی، ملت خويش را از چنگال دژخيمان استعمار و غلامان جان نثار رهائی  بخشيم و زنجير های گران را از پای تاريخ وطن خويش برداريم.

ما اطمينان داريم دستهای جوانی که امروز در دو دست پير و توانای تو به پيمان جای ميگيرند مسير تاريخ وطن ما را عوض خواهند کرد.

درود گرم فرزندان وفادارت را بپذير

منبع: سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1046.htm

 

پيام و گزارش از سومين کنگره کنفدراسيون دانشجويان ايرانی به

آقای دکتر محمد مصدق پيشوای خردمند نهضت ملی ايران

(کنگره لندن، ١٠تا ١٣ دی ١٣۴٢ / ٣١ دسامبر١٩٦٣ تا ٣ ژانويه ١٩٦۴ )

در تاريک ترين روزهای تاريخ ملت ايران در روزهائيکه شاه برای خفه کردن صدای حق طلبی ملت ايران از هيچ جنايتی فروگذار نمی کند نمايندگان سازمانهای دانشجوئی ايرانی از سراسر دنيا بلندن آمده اند تا با تشکيل سومين کنگره به بررسی مسائل ميهن بپردازند و راههای تازه ای برای مبارزه و مقابله با ديکتاتوری شاه بينديشند.

کنگره با نهايت سرافرازی بعرض پيشوای گرامی ميرساند که باتفاق آراء قطعنامه سياسی را صادر و هيأت دبيران را مأمور اجرای مواد آن نموده است. اين اتفاق آراء که بار ديگر در برابر سفارت ايران    در لندن در مورد رهبری تو حاصل آمد و فرياد مصدق پيروز است که طنين افکند می تواند شاهدی صادق از تصميم جدی نسل جوان به نجات کشور از دست استعمار و استبداد باشد و در عين  حال نشان ميدهد که فرزندان تو بخوبی موقعيت ميهن و وظيفه خويش را درک ميکنند و ميدانند تنها وسيله غلبه بر استعمار و ديکتاتوری شاه اتفاق و اتحاد عملی و نه زبانی است. کنگره با توجه به اهميتی که بيداری افکار عمومی مردم دنيا و آگاهی آنان از اوضاع ميهن ما دارد تصميم گرفت نشريه بزبانهای زنده در باب زندگی پيشوا و نهضت ملی ايران منتشر نمايد. کنگره اميدوار است که پيشوا هيأت دبيران کنفدراسيون را در انجام اين وظيفه ياری خواهد داد.

کنگره با توجه باهميت نقش دانشجويان دانشگاه تهران در نهضت ملی ايران باتفاق آراء سال جاری را  سال دانشگاه تهران اعلام کرد و هيأت دبيران را موظف کرد که يک کميته بين المللی دانشجوئی برای دفاع از استقلال دانشگاه تهران و دانشجويان دانشگاههای ايران تشکيل دهد. کنگره اميد وار است با جلب تشريک مساعی سازمانهای دانشجوئی سراسر دنيا دانشگاه را نجات دهد.

کنگره حبس و اسارت تو را حبس و اسارت ملت ايران تلقی و با اهميت بسياری که آزادی پيشوا در پيروزی نهضت ملی ايران دارد تصميم گرفت کوشش برای جلب افکار عمومی دنيا و سازمانهای بين المللی به زندانی بودن پيشوای ملت در آغاز برنامه های هيأت دبيران قرار گيرد. کنگره بار ديگر اعلام کرد که نهضت دانشجوئی ايران جزء جدائی ناپذير از نهضت ملی ايران است. به دانشجوی ايرانی جز يک عنوان نميدهيم: سرباز نهضت ملی ايران . برای او جز يک وظيفه نمی شناسيم: جنگ با استعمار و نماينده آن شاه ديکتاتور. کنگره برای روشن شدن افکار عمومی نسبت باوضاع ايران مناسب ديد از پيشوا دعوت نمايد تا با مردم دنيا از نهضت ملی ايران سخن بگويد.

کنگره محکوميت افسران و سربازان نهضت ملی ايران را در دادگاههای سری نظامی، محکوميت بدون محاکمه دانشجويان بگذراندن دو  سال در سربازخانه، زندانی شدن هزاران نفر از دانشجويان و همه طبقات ملت ايران را علامت اصالت نهضت ملی ايران تلقی مينمايد. استادان، دانشجويان، کارگران، دهقانان و بازاريان و همه ملت ايران نشان دادند که بهنگام آزمايش و خطر مصدقی باقی ميمانند و با خطر مردانه مقابله می کنند.

کنگره موفقيت خود را در جلب توجه شخصيت های بزرگ جهانی باوضاع ايران باطلاع پيشوا مي رساند و اميد وار است اقدامات مهمی که بزودی انجام خواهد گرفت تو را از فرزندان خود خشنود گرداند.

اتحاد ـ مبارزه ـ پيروزی

درود گرم فرزندانت را بپذير

کنگره کنفدراسيون دانشجويان ايرانی ـ لندن

منبع: سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1047.htm

 

پيام به دکتر مصدق رهبر عاليقدر ملت ايران

( کنگره چهارم، کلن ـ ١٣ تا ١٧ دی ١٣۴٣ / ٣ تا ٧ ژانويه ١٩۵ )

بنام ملتی که با تمام فشارها و کشتارهائی که از او ميشود ولی با استقامت هرچه بيشتر برای حفظ استقلال و آرامش مبارزه ميکند و بنام ملتی که ترا ای مصدق بزرگ برهبری پذيرفته است چهارمين کنگره کنفدراسيون جهانی دانشجويان ايرانی که در شهر کلن آلمان غربی تشکيل شده پيام خود را تقديمت ميدارد و با الهام از ايده وطن پرستانه تو بمبارزات ثمر بخش خود بر عليه ظلم  و جور و استبداد و استعمار با قاطعيت هرچه بيشتر ادامه ميدهد.

امروز که شاه بکمک اربابان کثيف خود برای پايداری حکومت ارزان و بی ثباتش بهر خيانتی تن در ميدهد و از هر جنايتی بر عليه ملت رشيد ايران خودداری نميکند. فرزندان تو از خارج از کشور در راه واژگونی اين دستگاه ظلم و ستم  از هيچ فداکاری دريغ نکرده و با تمام مشکلاتی که در پيش پای او وجود دارد دوش بدوش خواهران و برادران ديگر خود مبارزاتش را برای بوجود آوردن ايرانی مستقل و آزاد ادامه ميدهد.

ما با تمام احساس خود و با تمام ذرات وجود خود که خون ايرانی در آن جاری است و صريحأ قول می دهيم که الهام بخش مبارزات سرسختانه ما در مقابل استعمار ايده های تو، مبارزات تو و راه وطن پرستانه تو خواهد بود و از هيچ نيروئی هر چقدر بظاهر سخت و شکننده باشد هراسی نخواهيم داشت چون معتقد برآنيم  که بالاخره حق بر ناحق پيروز خواهد شد و نيروی ملت بالاترين نيروهاست. ما اتحاد خودمان را با تمام نيروهای ضد استعماری و وطن پرست حفظ خواهيم نمود و ميکوشيم همانطور که نظر تو پيشوای عاليقدر است هرچه بيشتر اين اتحاد را زياده کنيم. شعار ما شعار اتحاد ـ مبارزه ـ پيروزی است.

درود بتو ای فرزند عزيز ايران و درود به ملت ايران که فرزندی شايسته چون تو دارد.

منبع: سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1048.htm

 

پيام به دکترمحمد مصدق

(کنگره پنجم ـ اشتوتگارت ۴ تا ١٠ آذر ١٣۴۴ / ٢۵ تا ٣١ دسامبر ١٩٦۵ )

مصدق ارجمند، پيشوای آگاه و شکست ناپذير ملت ايران

آزمايش تاريخ و حوادث آموزنده نيم قرن معاصر آنچنان در جهت باز شناساندن چهره تابناک مرد خردمند جامعه ميهن ما بازی کرده است که ميراث داران نهضت ملی همواره با يادآوری و الهام از بنيادگذاران جنبش ضداستعماری و رهائی بخش ايران يعنی "دکتر مصدق" راه دشوار ولی پيروزمندی را برای نيل بآزادی و رهائی مطلق مردم ايران از بندهای گران استعمار و استثمار راهنمای پيکار بی امان خود ميسازند.

گذشت سالهای سياه سلطه ديکتاتوری در ايران و گروگان گذاشتن ذخائر ملی ما و سرانجام مبدل شدن کشور بيک پايگاه نظامی اجنبی مبين حقانيت مرد والا و ايراندوستی است که نخستين بار خواست و توانست ايرانی را بواقعيت تاريخی وجود خود آشنا سازد و باو درانجام آرزوهای ديرين برای حصول استقلال و آبادی و آزادی الهام ببخشد.

نسل جوان در وراء غبار تيره و ظلمت افزای نظام حاکم روشن بينی و پايمردی و استقامت شما را ميستايد و در اين هنگام که نمايندگان دانشجويان ايرانی از سراسرجهان در کنگره کنفدراسيون گردهم آمده اند شايسته ميدانند پاکترين دررودهای قلبی خود را عرضه کنند و بدينگونه بدشمنان دژکام و بدسگال ملت آگاهی و بيداری خود را نشان دهند زيرا شايد اين نخستين باراست که ملت دردکشيده ما ميتواند در زمان حيات يک خدمتگزار و مرد بزرگ تاريخ وفاداری و بزرگداشت خود را آشکار سازد و با او در فرجام دادن برسالت ميهنی اش تجديد عهد و ميثاق کند.

پيشوای گرامی، کنگره کنفدراسيون که با شرکت نمايندگان دانشجويان از آمريکا ـ آلمان ـ اطريش ـ ايتاليا ـ انگلستان ـ فرانسه ـ سوئيس ـ ترکيه ـ و بلژيک تشکيل گرديده بود طی جلسات پرشکوهی که نمودار همبستگی و دوستی مردم ايران بود باتفاق آراء موفق به تصويب برنامه جامعی گرديد که نکات زير بخشی از آن محسوب ميشود:

١ ـ آغاز کوششی خستگی ناپذير و مداوم بمنظور آزادی رهبرملت ايران "دکترمصدق" چه زندانی بودن دکترمصدق را نشانه دربند بودن ملت ايران ميداند.

٢ ـ انبوه کثيری از مردان دلير ايران بجرم آزاديخواهی و استقلال طلبی در شکنجه گاهها و زندانهای حکومت ايران سرنوشت سياهی را ميگذرانند و اين خود ميتواند انگيزه ای شگفت در تمرکز همه نيروهای پيکارجو و خاصه دانشجويان ايرانی در سراسر جهان باشد که در رهائی اين زندانيان شيردل و ايرانپرست بفعاليتی شديد و پيکاری عظيم دست بزنند و با بهره جوئی از همه وسائل ممکن بآزادی زندانيان سياسی واقعيت بخشند.

٣ ـ بدنبال دهها موج مترقی ديگر پنجمين کنگره کنفدراسيون ايجاد بنيادنوين يک سازمان مالی را برای تأمين حداقل هزينه دانشجويانی که از طرف هيئت حاکمه و دستياران آن در ايران و خارج از آن  ( سفارتخانه ها و سازمان امنيت) از امکانات تحصيلی محروم شده اند اعلام کرد و در اين طريق تا کنون فعاليتهای ثمربخشی انجام شده است که از جمله جلب نظر شخصيتهای بين المللی را برای توسعه اين کانون نوبنياد بايد ذکر کرد.

کنفدراسيون دانشجويان ايران آرزو دارد که بذل لطف و تائيد عاليه آن پدر گرامی شامل اين کانون نو بنياد گرديد و نام دکتر مصدق زينت بخش تاريخ اين سازمان باشد.

بااين پيام گرمترين سلام فرزندان خود را بپذيريد

کنگره ششم کنفدراسيون در فرانکفورت

١٣ تا ١٧ دی ١٣۴۵ / ٣ تا ٧ ژانويه ١٩٦٧

در بخش فعاليتهای کنفدراسيون در باره زندانيان سياسی

١ ـ ششمين کنگره کنفدراسيون سال آينده را سال دفاع از زندانيان سياسی اعلام ميدارد و در رأس کار دفاعی خود کوشش برای آزادی دکتر محمد مصدق پيشوا و مظهر نهضت ملی ايران قرار ميدهد.

 

تراکت کنفدراسيون در رابطه با سوگ مصدق بزرگ

www.ois-iran.com/2011/mehr-1390/ois-iran-5758-soge_mossadegh-terakte_CISNU.pdf

 

کنگره هفتم کنفدراسيون در فرانکفورت

١٢ تا ١٩ دی ١٣۴٦ / ٢ تا ٩ ژانويه ١٩٦٨

قطعنامه درباره مرحوم دکتر مصدق

درسال گذشته ملت ايران پيشوای محبوب خود دکتر محمد مصدق مردی که عمری در راه مبارزه عليه امپرياليسم و ديکتاتوری گذراند و بحق در قلوب همه ميهن پرستان کشورما جای دارد را از دست داد.

 دکترمحمد مصدق در تمام دوره حيات خود دربرابر تجاوزات استعماری و تضييقات استبدادی ايستادگی  کرد و در پيشاپيش توده های ستمديده ايران گام برداشت و قسمت عظيمی از زندگانی خود را در راه مردم در زندان و تبعيد گذراند.

بعد از کودتای خائنانه ٢٨مرداد ١٣٣٢ رژيم شاه با تشکيل دادگاه قلابی درصدد برآمد باين ترتيب نهضت ملی ما و مظهر آنرا به محاکمه بکشد. در اين دادگاه نيز دکتر مصدق با پافشاری و فداکاری خود مشت محکم ديگری بدهان دشمنان ملت ايران کوبيد و دادگاه را بدل به بیلندگوئی برای دفاع از حقانيت ملت ايران نمود. رژيم کودتا بيش از مدت ١۴ سال دکتر مصدق را برخلاف قانون و اصول اوليه دموکراسی در بازداشت نگاهداشت و حتی پس از فوت وی از ابراز قدردانی مردم ايران نسبت به خدمات فراوان وی حلوگيری بعمل آورد.

کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی که در سالهای اخير همواره برنامه دفاع برای آزادی دکترمحمد مصدق را از زندان در رأس برنامه های خود قرار ميداد برای ارج شناسی از خدمات دکتر محمدمصدق کوشش کرد درخارج از کشور در تجليل مقام وی بکوشد. کنفدراسيون فقط به برگزاری سوگ مصدق اکتفا نميکند و همواره پرچم او را همچنان بلند نگاه خواهد داشت و در راه وی بمبارزه پی گير برعليه ارتجاع و امپرياليسم ادامه خواهد داد.

جاويد باد خاطره پرشکوه مبارزات دکتر محمد مصدق عليه استبداد و استعمار

منبع: سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق