نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2020/mordad-1399/ois-iran-8758-yeksado-tchahardahsal-pasaz-mashrotah-edalatkhanah-nadarim.htm

 

درهمین رابطه:

 ـ دکتر مصدق به مناسبت چهل‌ونهمین سالگرد مشروطیت چه گفت؟

http://www.ois-iran.com/2020/mordad-1399/ois-iran-8756-dr.mossadegh-bemonasebate-tchelonohomin-salgarde-mashrotiyat.htm

ــ یکصد و چهارده سال پس از مشروطه

عدالت‌خانه نداریم

http://www.ois-iran.com/2020/mordad-1399/ois-iran-8758-yeksado-tchahardahsal-pasaz-mashrotah-edalatkhanah-nadarim.htm

ــ جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان (یکصدوچهاردهمین سال) ـ ضیاء مصباح

http://www.ois-iran.com/2020/mordad-1399/ois-iran-8757-yeksado-ichahar-dahomin-sale-enghelabe-mashrotah.khahie.htm

ــ جنبش مشروطه خواهی ایرانیان، امروز 114 ساله می شود

ـ  7 قاب از انقلاب مشروطه و به زبان ساده

http://www.ois-iran.com/2020/mordad-1399/ois-iran-8746-jonbesche-mashrotahkhaniye-iraniyan....htm

ــ انقلاب مشروطيت وتأثير آن برنهضت ملی و مبارزات دوران دکتر مصدق ــ دکتر منصور بیات زاده

 ـ (متن سخنرانی دکتر بیات زاده در رابطه با بزرگداشت يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطيت درنشستی که  از سوی گروه ليبرال دمکراتهای ايران در شهر استکهلم ، سوئد، برگزار شده بود.)ـ

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1031.htm

ــ  فرمان مشروطيت از سوی مظفرالدين شاه قاجار،

خطاب به صدراعظم وقت، ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2495.htm

ـ بیانیه سازمان سوسیالیستهای ایران

صدمين سالگرد پيروزی انقلاب مشروطه را به تمام آزادگان ايرانی شادباش میگوئيم

درود بيکران  برآن جانباخته گانی که با آروزی  کسب استقلال ،آزادی، عدالت، حاکميت  قانون و سربلندی ايران جان خويش را فدای سعادت و بهزيستی هموطنانشان کردند. ـ

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1028.htm

ــ بیانیه جبهه ملی ایران

يكصد سال پس از انقلاب مشروطيت به كجا رسيده ايم؟

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2493.htm

ــ دکتر سید حسین موسویان، پژوهشگر تاریخ در گفت وگو با ستاره صبح کارنامه دولت ملی مصدق را تشریح کرد

جزئیات مرگ مشروطیت و زایش استبداد

حزب توده در برابرکودتای ٢٨ مرداد هیچ عکس العملی نشان نداد زیرا شوروی با کودتاچیان همراه بود و به آن ها اجازه مخالفت با کودتا را نداد

http://www.ois-iran.com/2017/mordad-1396/ois-iran-7580-dr.Hosen_Mousavian-merge-mashrotiat....htm

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ