نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

بیانیه جبهه ملی ایران در باره ترور اخیر مقام نظامی ایران، سردار قاسم سلیمانی به وسیله دولت آمریکا


      

 ترور و خشونت را قویا محکوم می کنیم

نسبت به امنیت و کیان ملی میهنمان نگرانیم

ملت شرافتمند ایران!   ـ 

جبهه ملی ایران و همه ی پیروان راه دکتر محمد مصدق و آزادیخواهان و میهن دوستان کشور نسبت به رویدادهای اخیر منطقه شدیدا متاسف بوده و نگران آینده ی ایران میباشند.     ـ
جبهه ملی ایران بر اساس اصول اعتقادی و طرز تفکر خود هرگونه قتل و کشتار و ترور افراد توسط هر شخص یا هر سازمان یا هر دولت را، در هر زمان و در هر نقطه ای از جهان، جنایتکارانه و غیر انسانی میداند و بر پایه همین اعتقاد، ترور اخیر مقام نظامی ایران، سردار قاسم سلیمانی به وسیله دولت آمریکا را شدیدا محکوم می نماید. این عمل نا بخردانه ی دولت آمریکا نه تنها به شان و حیثیت این کشور به عنوان ابر قدرتی که خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر قلمداد میکند، صدمه وارد کرد، بلکه به جنبش آزادیخواهی و حق طلبی ملت بزرگ ایران نیز آسیب و زیان وارد نمود.  
ـ
جبهه ملی ایران به عنوان یک مسئولیت و وظیفه ملی، در این شرایط حساس تاریخی به زمامداران کشور نیز هشدار می دهد توجه داشته باشند که دمیدن به تنور کینه ورزی ها و نفرت پراکنی ها و تاکید برتلافی جویی و انتقام گیری ممکن است به دور تسلسلی شوم از انتقام گیری ها منجر شده و کشور را در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دهد و تمامیت ارضی و امنیت و حیات سیاسی و اقتصادی وطن عزیزمان، در معرض خطرات جدی قرار گیرد.   
ـ
جبهه ملی ایران مصرانه خواستار خویشتن داری حاکمیت جمهوری اسلامی است و اعتقاد دارد که نباید بهانه ای به دست جنگ سالاران دنیا جهت حمله به خاک ایران و نابود کردن تمام زیر ساخت های کشور داده شود. باید در اتخاذ هر تصمیمی نه احساسات و هیجانات، که محاسبه دقیق و تنها حفظ منافع و مصالح و کیان ملی مطمح نظر واقع شود .   
ـ
هیجدهم دی ماه 1398
تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز پنج شنبه  ١٩ دی ماه ١٣٩٨ / ٩ ژانویه ٢٠٢٠   

 

 درهمین رابطه:    ـ

ــ مجموعه ای درباره ترور سردار قاسم سلیمانی ! ـ

 ارتش ایالات متحده آمریکا بنا بر فرمان پرزیدنت ترامپ، سردار قاسم سلیمانی و همراهانش را در بغداد ترور کرد !     ـ

 ـ تروریسم دولتی ـ

www.ois-iran.com/2020/dey-1398/ois-iran-8565-Majmoaie-darbarahe-terore-sardar-Ghaseme-Solemani....htm

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ