نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز  دوشنبه ٢١  بهمن ماه ١٣٩٨ /  ١٠  فوریه ٢٠٢٠   

 

 درهمین رابطه:

ـ [*] ـ

۱ علی شاکری زند، بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم، ۱، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ ؛ بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم، ۲ ـ ضرورت اتحادعمل محدود برای تحریم انتخابات و چون تمرینی برای اتحادعمل وسیع ملی، ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹.

http://www.ois-iran.com/2019/shahriwar-1398/ois-iran-8453-Ali-Schakeri--Zand_...entekhabat-ra-tahrim-konim.htm

۲ علی شاکری زند، تحریم یکصدای نمایش انتخابات، ضرورتی سیاسی، نه انتخاباتی !

www.ois-iran.com/2019/mehr-1398/ois-iran-8464-Ali-Shakeri-Zand...entekhabat-ra-tahrim-konim-2.htm

ـ مجموعه ای از نظرات و مواضع احزاب، سازمانها و فعالين سياسی در باره انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٨٨ 

http://www.ois-iran.com/ois-iran-4270-majmoahe-magalat-bayaniyaha-entekhabate_riyasate_jomhori-1388.htm

ــ بيانيه سازمان سوسياليست های ايران در حمايت و پشتيبانی از کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه  ـ
به دعوت کانون مدافعان حقوق بشر و همکاری ٢٣ تن از شخصيت های سرشناس سياسی، حقوقی، اجتماعی و دانشگاهی که همگی اين افراد از مدافعين حقوق بشر، آزادی و مردم سالاری در وطنمان ايران هستند، در روز ١٤ مرداد ماه ١٣٨٦ ، روزی که مصادف با يکصد و يکمين سالروز انقلاب مشروطيت بود، کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تشکيل شده است.
www.ois-iran.com/ois-iran-1071-bayaniyahe-ois-dar-barahe-komitahe-defaa-az-entekhabat-1386.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ