نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه شنبه ٨ بهمن ماه ١٣٩٨ / ٢٨ ژانویه ٢٠٢٠   

 

 درهمین رابطه:    ـ

ــ مجموعه ای درباره ترور سردار قاسم سلیمانی ! ـ

 ارتش ایالات متحده آمریکا بنا بر فرمان پرزیدنت ترامپ، سردار قاسم سلیمانی و همراهانش را در بغداد ترور کرد !

 ـ تروریسم دولتی ـ

www.ois-iran.com/2020/dey-1398/ois-iran-8565-Majmoaie-darbarahe-terore-sardar-Ghaseme-Solemani....htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ