نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2020/aban-1399/ois-iran-8852-Hosein-moosavian-darbarahe-siyasate-kharejieye-jomhoriye-eslamiel.html

 

توئیت دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در باره سیاست خارجی جمهوری اسلامی

امروز در جمهورى اسلامى همه چیز معطل نتیجه انتخابات آمریکاست ، در ضمن اینکه جمهورى اسلامى چشم به حمایت اروپا هم دوخته است . و از طرف دیگر با روسیه و چین هم که اتحاد استراتژیک دارد . نتیجه آنکه

شعار " نه شرقى نه غربى " در عمل به " هم شرقى هم غربى " تبدیل شده است

Hosein Moosavian (@MoosavianHosein) October 27, 2020

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز یکشنبه ١١ آبان ۱۳۹۹ / ١ نوامبر٢٠٢٠
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ