نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران، به کنگره اتحاد جمهوری‌خواهان ایران:      ـ

قانون اساسی ایران باید متضمن حاکمیت ملی، حقوق ملّی و بشر باشد.       ـ

رکن دیگر دموکراسی پارلمان برآمده از نمایندگان واقعی ملّت و انتخاباتی_آزاد و سالم است.     ـ

احزاب و جمعیت‌های سیاسی برآمده از بطن جامعه، ستون پایه بنای دموکراسی است.       ـ

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ١۵ مهر ١٣٩٨ / ٧ اکتبر  ٢٠١٩   ـ  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ