نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

دکتر حسین موسویان، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال:

شوراهایی که در پی فدرالیزه کردن ایران هستند ضداستقلال ملی کشور هستند 

 فدرالیزه کردن اسم رمزی است برای تجزیه ایران‌زمین 

 

 ما شورای گذار را رد می‌کنیم

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز جمعه ١٢ مهر ١٣٩٨ / ۴  اکتبر  ٢٠١٩   ـ  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ