نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ  

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8250-bayaniyahe-Jebheyemelli-IRAN-14-esfand-1397.htm


تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ١٣ اسفند ۱٣۹۷ - ۴ مارس ۲۰۱۹

 ـ [*] ـ درهمین رابطه

 ــ جبهه ملّی ایران با ملّت سخن می‌گوید ــ دکتر کریم سنجابی (رئیس هیأت رهبری جبهه ملّی ایران) ــ بیانیه تحلیلی دکتر کریم سنجابی رئیس هیأت رهبری جبهه ملّی ایران ــ  در آذرماه ۱۳۵۹ خورشیدی  ــ  به انضمام پیشگفتاری بر آن بیانیه از سوی  کمیته انتشارات جبهه ملّی ایران تهران   ٢٣ بهمن ١٣٩٧ خورسیدی

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8231-bayaniyahe-Jebheye-Melli-Iran-Azar-1359.htm

و

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8230-Jebheye-Melli-IRAN-ba-Melat-sokhan-migouyad-Azar-1359.pdf

 ــ بیانیه جبهه ملّی ایران به‌مناسبت سومین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی ــ  اعتراض نسبت به بازتولید استبداد و رویدادهای زیان‌بار و خونین ‌۱۳۶۰ ــ انضمام پیشگفتار کمیته انتشارات جبهه ملی ـ تهران ـ ٢١ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8228-bayaniyahe-jebheyemelli-bemonasebateh.22-Bahman.htm

و

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8227-bayaniyahe-jebhemelli-22-bahman-1360.pdf

 ــ تحلیلی از نقش نیروهای ملی در همه‌پرسی انقلاب سفید
با نگرشی به سخنرانی محمدرضا پهلوی در ۴ بهمن ماه ۱۳۴۱ در قم

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8218-sokhanraniye-shah-wa-tahlilie-az-nagshe-nirohaye-melli.dar-hameporcie.htm

ــ  بیانیه ۶ بهمن کمیته انتشارات جبهه ملی ایران ــ تهران
درباره انقلاب سفید و همه‌پرسی انقلاب سفید ۶ بهمن ۱۳۴۱
بانضمام:  اعلامیه جبهه ملی ایران در باره همه پرسی انقلاب سفید ۶ بهمن ١٣۴١
معروف به اصلاحات آری ـ دیکتاتوری نه ــ تاریخ انتشاراعلامیه ٣ بهمن ١٣۴١
http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8217-elamiyahe-jebheyemelli-darbarahe-engelabe-sefide.shah.htm

  و

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8216-bayaniyahe-darbarahe-engelabe-sefide-shah.pdf

 ــ  درروز ٢۵ خرداد ١٣۶٠ برجبهه ملی ایران چه گذشت ؟
گزیده ای از خاطرات دکتر حسین موسویان در مورد آن روز

http://www.ois-iran.com/2016/khordad-1395/ois-iran-7423-gozidahie_az_khaterate_Dr_Hosen_Mousaviain-25_khordad_1360.htm

  ــ  سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۱۹۵
چــهـل ســــال
چهل سال از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گذشت. بلاتردید، بدون در نظرگرفتن پیش‌زمینه‌ های تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و اشتباهات فاحش رژیم سابق نمی‌توان این انقلاب را توجیه وتحلیل کرد

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8234-40-sal-nashriyahe-195.htm

  ـــ  توضيح در باره يک سند که ادعا شده است ، متن گفتگوی دکترمصدق با يک خبرنگار فرانسوی بنام آندره بريسو در ١٥ ژوئيه ١٩٥١ است ـ
دکتر منصور بيات زاده ــ ٢١ آبان ١٣٨٧ - ۱١ نوامبر ٢٠٠٨

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1122-dr.bayatzadeh-tozihe_dr_bayatzadeh_darbarahe_yek_sanad_ke_eddeashodeh_ast_goftego_ba_dr.Mossadegh_ast-neweshtehe-Andre_Brissaud.htm

و

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1122-dr.bayatzadeh-dar_barahe_yek_sanad-az-Andre_Brissaud.pdf