نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

به سلطنت رسیدن رضا شاه

ناصر شاهین پر

سه شنبه, ۵ام آذر, ۱۳۹۸

پرداختن روشنفکر ایرانی به لایه های زیرین ذهنیت ایرانی ؛ بدون حب و بُغض و پیشداوری های معمول ؛ از نادر ترین اتفاقات است
رضاشاه بانی ایران نوین و بنیانگذار پایه های مدرن دولت ملی ایران بود
گفتار ۲۰ آبان ناصر شاهین پر

ناصر شاهین پر با زبانی ساده عمیقترین مفاهیم مشروطیت و دموکراسی را می شکافد و در تشریح جریانات تاریخ ایران و حکومت رضاشاهی ؛ مطالب را بسیار قابل فهم طرح میکنددر برنامه ۲۷ آبان ناصر شاهین پر به موضوع سلطنت و حکومت و مخالفت سیاستمداران با استقرار و تحکیم دیکتاتوری میپردازد

با شروع سلطنت رضاشاه عملاً مشروطیت تعطیل شد و کشور ایران برای ۱۶ سال در دیکتاتوری عمیقی فرو رفت

از: بالاترین

به نقل از سایت ملیون ایران

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ١١ آذر ١٣٩٨ / ٢ دسامبر ٢٠١٩  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ