نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در مناظره با رضا تقی زاده

 در ویژه برنامه صدمین سال تولد محمد‌رضا شاه پهلوی | ایران اینترنشنال

ــــــــــــــــــــــــــــ

دکتر حسین موسویان :   ـ

 

✅نقد نظام پهلوی نباید به عنوان پشتیبانی از رژیم فعلی شود. ما انتقاد به دوره پهلوی داریم اما همان انتقادات و شاید بیش از آن را نسبت به رژیم حاکم بر ایران داریم؛ که باعث زیرپا گذاشتن حقوق ملت و آزادی های مردم، عدم رعایت استقلال، نبود عدالت اجتماعی و فساد گسترده شده اند.
✅ پرونده #پادشاهی و #سلطنت در این کشور بسته شده است. 
✅مشکلات نظام حاکم برآمده از عملکرد رژیم گذشته است.
✅برای بررسی عملکرد یک دولتمرد چند معیار داریم؛ باید آزادی ملت، خواسته های ملت، قانون اساسی، حقوق مردم و کرامت انسانها باور داشته باشد. 
✅ معیار دوم این است که چقدر به #استقلال پایبند بوده است. مستقل بودن و اصل استقلال را با فکر ایرانی اعمال کرده است. در حالی که او تحت تأثیر سیاستهای بیگانه بوده است. عامل دیگر چقدر دست پاک بوده و از خزانه ملی سواستفاده نکرده است؟
✅ از این حیث محمدرضا شاه به آزادی های ملت و خواست ملت اعتنا نداشت و با سیاست مشت آهنین پس از کودتای ۲۸ مرداد در صدد سرکوب ملت بود.
✅ روزنامه نگاری مانند کریم پور شیرازی که در زندان بود، به رویش آتش کشیدند.
✅ وزیر خارجه میهن دوستی مانند دکتر فاطمی با تنی تبدار و بیمار پای جوخه اعدام تیرباران کردند.
✅ زندانیان سیاسی را به عنوان انتقال به تپه های اوین که دوره زندان آنان گذشته بود، به رگبار بستند و صدها خشونت و مردم ستیزی که در تاریخ وجود دارد.
✅ از لحاظ استقلال، آزادی های اساسی، فسادناپذیری ، ایشان به هیچ عنوان کارنامه مثبتی ندارند.
✅بعد از کودتای ۲۸ مرداد شاه سیاست #مشت_آهنین را حاکم کرد و در واقع رهبر سلبی انقلاب او شد. چنانکه رهبر ایجابی آن آیت الله خمینی بودند. 
✅اگر بخواهیم تاثیرگذارترین فرد ۷۰ سال اخیر از آن یاد کنیم دکتر محمد مصدق است که به رغم اینکه در کودتای‌ ۲۸ مرداد از اریکه دولت پایین آمد، اما ذخیره ارزی و پولی که موجب سازندگی بقول آقایان شد ، محصول خدمات آن مرد بزرگ است تمامی پیشرفتهای نسبی و بعدی در گرو درآمد نفت ملی شده بود.


دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در مناظره با رضا تقی زاده

https://www.youtube.com/watch?v=WT49TKmkBLI&feature=youtu.be


 


 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز شنبه ٢۵ آبان ١٣٩٨ / ١۶ نوامبر ٢٠١٩  

 

ـ  درهمین رابطه:    ـ

  ــ  مجموعه ای ازمصاحبه ها و نوشتاردکتر حسین موسویان

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8476-majmouaie-az....dr.Hossein-Mousavian.htm

ــ  مجموعه ای از بیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

 که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ