نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

گفتگوی رادیو عصر جدید با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 درباره نقش شهید دکترحسین فاطمی در نهضت ملی و جبهه ملی ایران

‍ گفتگو با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره نقش شهید دکتر حسین فاطمی در نهضت ملی و جبهه ملی ایران:
اعدام شهید دکتر حسین فاطمی ننگی بر پیشانی جنایت‌کاران که ‌نمی‌توانند این جنایت بزرگ را پاک کنند.
✅ حسین فاطمی در سال ۱۳۲۲ با افکار و آرمان‌های دکتر محمد مصدق آشنا شد، در همان سن بیست و چهارسالگی به نهضت ملی دکتر مصدق پیوست.
✅ روز اول آبان ۱۳۲۸ که قرار بود پایه تشکیلاتی در منزل دکتر مصدق نهاده شود، این دکتر فاطمی بود که نام تشکیلات جبهه ملی ایران را پیشنهاد داد. 
✅ فاطمی ایرانی وطن‌خواه و آزادی‌خواهی بود که با نبوغ خود نخست پیشنهاد یک تشکل را داد. زیرا‌که برای این‌که بتوانیم به استقلال و آزادی و حاکمیت ملی دست پیدا کنیم، باید متشکل شویم و نام آن‌را نیز پیشنهاد کرد.
✅ زمانی که اعضای جبهه ملی ایران به مجلس شانزدهم راه پیدا می‌کنند، باز با درایت خود پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در شورای مرکزی جبهه ملی مطرح می‌کند. زمانی‌که ایده تشکیلات سیاسی را مطرح می‌کند، مرحله دوم برای مبارزه با استعمار و بیرون کردن ثروت ملی از چنگال استعمار، پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را مطرح می‌کند. که ......
 
 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز شنبه ١٨ آبان ١٣٩٨ / ٩ نوامبر ٢٠١٩

ـ  درهمین رابطه:   ـ

  ــ  مجموعه ای ازمصاحبه ها و نوشتاردکتر حسین موسویان

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8476-majmouaie-az....dr.Hossein-Mousavian.htm

ــ  مجموعه ای از بیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

 که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ